Методичні рекомендації до підготовки до складання письмового іспиту з дисципліни «Політологія»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Методичні рекомендації до підготовки до складання письмового іспиту з дисципліни «Політологія»

Екзаменаційні білети складені відповідно до вимог щодо знань і вмінь, які повинні набути студенти при вивченні дисципліни «Політологія», вимог ОПП та Болонського процесу. Питання кожного білети відповідають таким завданням і вимогам:

1.  Показати міру реалізації кінцевої мети вивчення курсу, а саме вміння застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу конкретних політичних процесів і подій;

2.  Охопити в рамках кожного білету не менше 60 % навчального матеріалу;

3.  Усунути можливість списування і несамостійного написання екзаменаційної роботи.

Це досягається такими шляхами: 1) наявністю у білетах завдань трьох рівнів складності; 2) формулюванням запитань, що містять репродуктивну і аналітично-висновкову частину, обґрунтування, вказують на конкретні пункти, які необхідно розкрити в ході відповіді; 3) наявністю 20 тестів, які охоплюють питання всіх тем курсу; 4) системою оцінювання роботи.

Екзаменаційні питання розбито на 2 частини. Частина 1 – це ті питання, які йтимуть у білетах № 1, а частина 2 – це друге питання білету.

Формулювання першого питання і відповідь на нього передбачають не тільки викладення теоретичного матеріалу, але й порівняння, обґрунтування власного бачення і висновків щодо зазначених проблем.

Формулювання другого питання і відповідь на нього передбачають: 1) наявність і вміння студента продемонструвати системні знання з дисципліни, тобто не однієї, а декількох суміжних, взаємопов’язаних тем і використати ці знання для відповіді на поставлене запитання; 2) вміння структурувати і аргументувати відповідь.

Тестові завдання передбачають точне, чітке знання ідей теоретиків, ознак, функцій, класифікацій. У завданнях представлені монотести, тобто із 4 варіантів відповіді потрібно вибрати лише один правильний.

Екзаменаційна робота оцінюється за 100-бальною системою. Загальна кількість набраних балів переводиться за шкалою, запропонованою МОН України у традиційну 5-бальну:

«5»  -  90 – 100 балів

«4»  - 75 – 89 балів

«3»  - 60 – 74 бали

«2»  -  до 59 балів

При цьому кожне із завдань білета передбачає таку систему оцінювання:

1-ше питання – максимальна кількість балів 25, при умові, що всі складові питання розкрито, дано порівняння, обґрунтування. Репродуктивні частина запитання оцінюється кількістю балів від 0 до 12, залежно від повноти викладення.

2-ге питання – максимальна кількість балів 35, при умові, що всі складові питання розкрито, продемонстровано знання відповідних тем, використано їх для аналізу вказаних проблем. Репродуктивні частина запитання оцінюється кількістю балів від 0 до 12.

Тестові завдання оцінюються 40 балами, по 2 бали за кожну правильну відповідь.

При підготовці до екзамену слід дотримуватись таких порад:

1. При опрацюванні теоретичного матеріалу і підготовці питань частини 1 приділяти увагу:

1. Чіткому визначенню політичних ідей теоретиків, спільного та відмінностей у їх політичних поглядах, чіткому визначенню ознак, функцій, типологій, критеріїв, принципів, що дасть змогу не лише глибше розкрити поставлене

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Политология
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
106 Kb
Скачали:
0