Методичні рекомендації щодо підготовки до письмового іспиту з курсу “Історія України”

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Національний банк України

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Методичні рекомендації

щодо підготовки до письмового іспиту з

курсу “Історія України”

для студентів усіх спеціальностей та форм навчання

Підготовка до курсового іспиту з історії України передбачає грунтовне опанування студентами програмного матеріалу з дисципліни. Набуті студентами знання мають включати як власне знання, так і вміння їх застосовувати, а також елементи світогляду. Студенти повинні розуміти суть історичних процесів, що відбулися в минулому й відбуваються нині в Україні, уміти аналізувати й узагальнювати історичний матеріал у певній системі, оцінювати найважливіші події та явища української історії в контексті світової історії, уміти зіставляти історичні події, процеси з епохами, орієнтуватися у науковій періодизації історії, уміти знаходити й критично аналізувати потрібну інформацію з минулої та сучасної історії України, застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів.

Для успішного складання екзамену підготовку до нього слід здійснювати за таким планом:

1.  Ознайомитися з усіма розділами програми курсу “Історія України” та переліком типових екзаменаційних завдань. Радимо звернути при цьому увагу на формулювання кожного запитання.

2.  Прочитати та засвоїти відповідні теми за навчальним посібником “Історія України” автора Світличної ВВ.

3.  Засвоїти сучасну оцінку історичних подій, для цього порівняти засвоєний за посібником матеріал з даними новітніх джерел.

4.  Повторити дати історичних подій, життя та діяльності видатних історичних діячів.

5.  Розширити знання конкретно-історичного матеріалу читанням рекомендованої додаткової літератури.

Екзаменаційні завдання для письмового іспиту мають диференційований характер і складаються з двох блоків-рівнів.

Завдання першого рівня - це завдання підвищеної складності, які вимагають творчого застосування набутих знань: характеристики окремих історичних процесів, подій, явищ, діячів; розгорнутої відповіді на поставлені проблемні запитання, доведення певної позиції, точки зору тощо. Перший рівень складається із трьох завдань, кожне з яких оцінюється у 12 балів. При цьому враховується глибина і повнота письмової відповіді, логіка викладення матеріалу, включаючи узагальнення й висновки.

Завдання другого рівня складності - це альтернативні тестові завдання про події й факти, історичних діячів, хронологічні дати. Другий рівень складається з семи завдань, на кожне із яких пропонується 3-4 варіанти відповідей. Студент має вибрати правильну із них. За кожне вірно виконане завдання другого рівня складності нараховується 2 бали.

Таблиця переведення отриманих балів у національні оцінки та оцінки ECTS.

Отриманий  бал

Екзаменаційна  оцінка

 за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

50-45

відмінно

A

44-41

добре

B

40-37

добре

C

36-32

задовільно

D

31-30

задовільно

E

29-18

незадовільно

FX

17-0

незадовільно

F

Екзаменаційна робота виконується впродовж трьох годин.

Критерії оцінки знань і умінь

Оцінка 5/А  (90-100 балів) виставляється, якщо студент має системні знання, уміє їх самостійно набувати, користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу; самостійно виконує науково-дослідну роботу; логічно, послідовно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; активно використовує знання в практичній діяльності, самостійно виконує 100% завдань.

Оцінка 4/В (82-89 балів) виставляється якщо, студент здатен самостійно вивчати матеріал; має і власно аргументує свою відповідь

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
74 Kb
Скачали:
0