Збірник тестових завдань для самоконтролю контролю рівня знань студентів з курсу “Історія України”

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Збірник тестових завдань для самоконтролю контролю рівня знань студентів з курсу “Історія України”

Пояснювальна записка

Пропонований збірник тестових завдань покликаний допомогти корегуванню навчального процесу та вдосконаленню перевірки і оцінки знань та умінь студентів, а саме: забезпеченню комплексного характеру системи контролю, сприянню мотивації навчальної діяльності студентів.

Тестові завдання мають диференційований характер і складаються з двох блоків-рівнів. Завдання другого рівня складності – це альтернативні тестові завдання про події й факти, історичних діячів, хронологічні дати. Другий рівень складається з п’яти завдань, на кожне із яких пропонується 3-4 варіанти відповідей. Студент має вибрати правильну із них.  За кожне вірно виконане завдання другого рівня складності нараховується 1 бал.

Завдання першого рівня складності – це завдання підвищеної складності, які вимагають творчого застосування набутих знань: характеристики окремих історичних процесів, подій, явищ, діячів; розгорнутої відповіді на поставлені проблемні запитання, доведення певної позиції, точки зору тощо. Перший рівень складається із трьох завдань, які оцінюються 0, 3, 5 балами. При цьому враховується глибина і повнота письмової відповіді, логіка викладення матеріалу, включаючи узагальнення й висновки. 5 балів виставляється за правильну, логічну, без істотних помилок відповідь. 3 бали виставляється за відповідь, яка містить незначні помилки, недостатньо системитизований і послідовний виклад. У випадку, коли відповідь містить істотні помилки, у тому числі й у висновках, головний зміст матеріалу не розкрито, за завдання виставляється 0 балів.

При виставленні оцінок враховуються бали, отримані за всі 8 завдань.

Таблиця відповідності балів оцінкам за чотирибальною шкалою : “5” – відмінно, “4” – добре, “3” – задовільно, “2” – незадовільно.

Бали

20 - 16

15 - 11

10 - 5

4 - 0

Оцінки

“5”

“4”

“3”

“2”

Варіант І

Перший рівень складності.

1.  Визначте причини, які привели до виникнення українського козацтва.

2.  У чому виявився національно-визвольний рух в Україні у ХІХ ст.?

3.  Назвіть стратегічні цілі й дайте характеристику тактики ОУН-УПА в період 1945-1952 рр.

Другий рівень складності

1.  Коли первісні люди почали заселяти територію України?

А). 3 млн. роки тому

Б). 1 млн. років тому

В). 500 тис. років тому

2.  Між якими державами була укладена Зборівська угода?

А). Між Туреччиною і Польщею

Б). Між Україною і Туреччиною

В). Між Україною і Московською державою

Г). Між Україною і Польщею

3.  Який російський імператор видав указ про скасування кріпосного права?

А). Микола І

Б). Олександр І

В). Олександр ІІ

Г). Микола ІІ

4.  Яке судження вірне?

Операція “Вісла” – це:

А). Операція по визволенню Польщі від німецьких окупантів.

Б). Операція по насильницькому переселенню українців, які мешкали в Польші, в Україну після визначення кордонів у 1945 р.

В). Операція польського уряду з метою насильницького переселення у 1947 р. українців із східних районів Польщі у західні.

5.   Роком суцільної колективізації у західноукраїнських землях був:

А). 1948 р.

Б). 1949 р.

В). 1950 р.

Варіант ІІ

Перший рівень складності.

1.  Висвітліть зміст і значення для України “Березневих статей” 1654р.

2.  Чому навесні 1918 р. не вдалося запобігти окупації України німецькими та австро-угорськими військами?

3.  Назвіть вищі органи законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Якими, на Ваш погляд, повинні бути взаємини між різними гілками влади? Яка з них головна?

Другий рівень складності

1.  В яку епоху відбувся перехід до землеробства і скотарства?

А). Палеоліт

Б). Мезоліт

В). Неоліт

Г). Енеоліт

2.  Коли в Лівобережній та Слобідській Україні остаточно було оформлено

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
71 Kb
Скачали:
0