Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ,

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТА КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”

для студентів-заочників усіх механічних спеціальностей:

Полтава ПДТУ 2011


Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів” для студентів-заочників усіх механічних спеціальностей /Полтава: Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2011 - 63 с.

          Укладач: А.В.Калашников, кандидат технічних наук, доцент

          Відповідальний за випуск: завідувач кафедри технології машинобудування

                              М.Д.Жолткевич, доктор технічних наук, професор

Рецензент, професор кафедри "Електропривод і автоматика" М.В.Галай, доктор техн. наук

Затверджено радою університету

Протокол №_1_від_29.03.2011 р.

Науковий редактор                             Н.В.Жигилій

Коректор                                   С.М.Дорошенко


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

“Технологія конструкційних матеріалів” - це дисципліна, яка вивчає способи одержання заготовок із різноманітних конструкційних матеріалів і їх обробіток різними методами. Вона є основою для вивчення технологічних дисциплін при підготовці інженера-конструктора, інженера-технолога машинобудівних підприємств та інженера-механіка.

Мета дисципліни - дати майбутнім фахівцям знання і виробити навики застосування технологічних методів одержання й обробітку заготовок деталей машин, що забезпечують необхідну якість продукції, економію матеріалів і високу продуктивність праці.

Головними завданнями дисципліни є вивчення технології одержання й обробітку заготовок деталей машин, фізичних основ процесів, їх техніко-економічних характеристик, сфери застосування та основ побудови, технологічних і техніко-економічних характеристик типового устаткування, інструмента й пристосувань.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 знати сутність процесів одержання металів і сплавів, особливості формування заготовок різноманітними способами, принципу одержання нероз'ємних з’єднань зварюванням і паянням, фізичні основи способів обробітку заготовок;

уміти правильно вибирати спосіб виготовлення заготовки та її обробітку  залежно від конструктивних особливостей матеріалу й умов роботи визначати раціональний спосіб зварювання конструкції;

мати уявлення про перспективи розвитку ливарного виробництва, одержання заготовок способами обробітку тиском, зварювального виробництва й обробітку металів, про електрофізичні методи обробітку та методи зміцнення робочої поверхні деталей.

Дані методичні вказівки складені на основі програми дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів” для машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів ГУМУ-14/2, затвердженої Головним навчально-методичним управлінням вищої освіти 20 червня 1980 р., і типового навчального плану для фаху 1504.

Матеріал дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів” студенти-заочники вивчають самостійно за підручниками. Крім того, вони слухають лекції з головних тем розділів курсу, проте лекції через обмеження часу носять тільки консультативний характер і не можуть замінити підручники.

Із питань, що виникли у процесі вивчення дисципліни, студент може одержати консультацію у викладачів кафедри.

Відповідно до типового навчального плану дисципліни, студент при вивченні технології конструкційних матеріалів має виконати дві контрольні роботи: контрольну роботу № 1 у 2-му семестрі і контрольну роботу № 2 у 3-му.

Контрольні роботи виконуються за індивідуальними варіантами. Номер варіанта відповідає порядковому номеру прізвища студента в журналі викладача і повідомляється студентові під час першої настановчої сесії. Варіанти завдань обох контрольних робіт наведені в даних методичних указівках.

У процесі виконання контрольної роботи студент ґрунтовно опрацьовує за підручниками та іншою літературою відповіді на питання свого варіанта і потім своїми словами викладає їх письмово в учнівському зошиті, супроводжуючи, у випадку необхідності, опис кресленнями й схемами, виконаними олівцем. Обсяг контрольної роботи повинен складати 8-10 сторінок рукописного тексту в зошиті. На початку тексту має бути вказаний номер контрольної роботи, назва дисципліни, прізвище, ім’я і по батькові студента й номер варіанта, потім питання та відповіді на них. Наприкінці роботи необхідно поставити дату і підпис.

Готова контрольна робота направляється студентом у деканат заочного факультету. Потім вона перевіряється викладачем кафедри й залежно від змісту, оформлення або рекомендується до захисту, або повертається студентові для доопрацювання.

Студенти-заочники протягом двох семестрів повинні виконати три лабораторні роботи.

Після оформлення лабораторних робіт і захисту обох контрольних робіт шляхом співбесіди з викладачем, а також після заліку студент допускається до усного іспиту. Перелік контрольних питань для підготовки до екзамену поданий у таблиці цих указівок.

Похожие материалы

Информация о работе