Дослідження впливу комп'ютерної техніки на навколишнє середовище

Страницы работы

Содержание работы


План

Введение

1.  Обзор предметной области проектирования.

2.  Разработка системы телеобработки потребленной электроэнергии.

3.  Разработка системы защиты.

4.  Расчетная часть.

5.  Экономика

6.  Гражданская оборона

7.  Охрана труда

8.  Охрана окружающей среды

Заключение

8.1 Вступ до розділу “Охорона навколишнього середовища”

Охорона навколишнього природного середовища є системою державних і суспільних заходів, направлених на збереження, відтворювання і раціональне використання природних ресурсів і поліпшення полягання природного середовища, і є частиною прикладної екології.

Відносини  у  галузі   охорони    навколишнього    природного середовища  в  Україні   регулюються    Законом України № 1268-XII від 26.06.91р. «Про охорону навколишнього природного середовища»,   а   також розроблюваними відповідно  до  нього  земельним,  водним,  лісовим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря,  про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним законодавством.

В міру прискорення темпів науково-технічного прогресу дія людей на природу стає все більш могутньою. І в даний час воно вже сумирно із дією природних чинників, що приводить до якісної зміни співвідношення сил між суспільством і природою. На сучасному етапі людство поставлено перед чинником виникнення в природі незворотних процесів, нових шляхів переміщення і перетворення енергії і речовини. В природу втручається все більше і більше нових речовин, чужих їй, часом сильно токсичних для організмів. Частина з них не включається в природний круговорот і нагромаджується в біосфері, що приводить до небажаних екологічних наслідків.

Накопичення промислових відходів сприяє підвищенню захворюваності людей і тварин, прискоренню корозії машин і металевого устаткування, зниженню врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва, прискореному і нераціональному використовуванню природних ресурсів і енергії, погіршенню багатьох властивостей екологічних систем, загибелі деяких унікальних природних територіальних комплексів, зникненню окремих видів тварин і рослин.

Основну загрозу для навколишнього середовища при реалізації інтелектуального будинку становлять комплекси електронно-обчислювальних машин (надалі ЕОМ), а саме електромагнітні випромінювання від них.

Дослідження останніх років показали, що електромагнітні випромінювання вищезгаданих електронних пристроїв містять торсіонову компоненту, котра несе інформацію про процеси, що відбуваються в тому чи іншому електронному пристрої.

Торсіонові поля мають високу проникаючу здатність і їх неможливо заекранувати.

З вище наведеного в цьому розділі дипломного проекту більш детально розглянемо вплив електромагнітного випромінювання (полів) на навколишнє природне середовище та надамо рекомендації по зменшенню впливу цього випромінювання на навколишнє природне середовище, детально розглянемо торс іонові поля.

8.2 Електромагнітне забруднення середовища

З розвитком людства з’являється все більше різноманітних ЕОМ, яки є джерелом електромагнітних полів ( надалі ЕМП).  А електромагнітні поля є, в свою чергу,  «електромагнітним забрудненням» середовища.

Електромагнітні поля оточують нас постійно проте розрізняють тільки видиме світло, яке займає лише вузьку смужку спектру електромагнітних хвиль – електромагнітного випромінювання (надалі ЕМВ). Око не розрізняє ЕМП, довжина хвилі яких більше або менше довжини світлової хвилі, тому ми не бачимо випромінювань промислового устаткування, радарів, радіоантен, ліній електропередач і ЕОМ. Всі ці пристрої, як і багато інших, що використовують електричну енергію, створюють так звані антропогенні ЕМП, які разом з природними полями Землі і Космосу створюють складну і мінливу електромагнітну обстановку.

Електромагнітне поле – це особлива форма матерії, за допомогою якої здійснюється дія між електричними зарядженими частинками.

8.3 Зменшення дії ЕМП

Залежно від умов дії ЕМП, характеру і місцезнаходження джерела випромінювання можуть бути використані наступні способи і методи захисту: захист часом і відстанню, зниженням інтенсивності випромінювання джерела, екранування джерела, захист навколишнього середовища від випромінювання шляхом екранування.

Захист часом застосовується в тих випадках, коли відсутня можливість зменшити напруженість (інтенсивність) ЕМП.

Захист відстанню (найефективніший метод) використовується, якщо не можна знизити інтенсивність опромінювання іншими методами.

Метод зменшення потужності випромінювання здійснюється безпосереднім регулюванням передавача (генератора); його заміною на менш потужний вживанням спеціальних пристроїв – атенюаторів, які поглинають, відображають або послаблюють енергію, що передається на шляху від генератора до антени.

Способи  екранування джерела. Основними видами засобів захисту є екрануючі пристрої – складові частини електричної установки, призначені для захисту у відкритих розподільних пристроях (ВРП) і  на повітряних лініях електропередач.

Конструктивно екрануючі пристрої оформляються у вигляді козирків, навісів або перегородок з металевих канатів, сіток або пластин з гуми. Екрануючі пристрої повинні мати антикорозійне покриття і бути заземлені.

Екрани бувають поглинаючі або відображають електромагнітну енергію. Вибір конструкції екранів залежить від характеру технологічного процесу, потужності джерела і діапазону хвиль.

Похожие материалы

Информация о работе