Теоретичні основи формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів ВАТ "Турбоатом"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

узгодженості з іншими економічними процесами, що відбуваються у підприємстві;

- ефективності.

Таким чином, управління фінансовими ресурсами має на меті:

- забезпечення діяльності підприємства оптимальним обсягом фінансових ресурсів у певний період часу відповідно до напрямів розвитку;

- організацію формування необхідного рівня й раціонального використання фінансових ресурсів;

- максимізації прибутку;

- забезпечення підвищення ринкової вартості підприємства.

Управління фінансовими ресурсами передбачає наступний алгоритм дій (дивитися рисунок 1):

Постановка проблеми

Збір та обробка інформації згідно з поставленою проблемою

Аналіз одержаної інформації

Вибір варіанту розв’язання проблеми

Реалізація прийнятого рішення

Контроль за виконанням рішення

Рис. 1. Алгоритм дій управління фінансовими ресурсами

Кожна з дій може бути конкретизована залежно від поставленої проблеми. У більшості випадків успіх рішення поставленої задачі залежить від того, наскільки правильно і вдало вибрані й використані методи та прийоми підготовки управлінських рішень. Для прийняття рішення в управлінні фінансовими ресурсами можна застосувати різноманітні методи та прийоми досліджень. Вони дають можливість різнобічно розглянути проблему: аналіз, синтез, індукція, дедукція, асоціації, аналогії, рефлексія, інтуїція тощо, які використовують при проведенні досліджень і в інших науках. Вибір прийомів та методів залежить як від поставленої мети, так і від особистих якостей, вмінь, досвіду керівника.

Вибір і реалізація оптимальних рішень в управлінні фінансовими ресурсами залежать від їх економічної ефективності, тобто результат має відповідати здійсненим витратам. Якщо управління фінансовими ресурсами поділити на управління формуванням та управління їх використанням, та ефективне формування передбачає залучення оптимальної кількості фінансових ресурсів для виконання поставленої задачі за найменших витрат на їх формування. Ефективне використання характеризується виконанням поставленої задачі за найменших витрат фінансових ресурсів. При цьому додатковий одержаний ефект повинен перевищувати додаткові здійснені витрати.

Важливу роль в управлінні фінансовими ресурсами відіграють форми власності підприємницьких структур. Це означає, що за умов функціонування державної та недержавної форм власності є принципова різниця в управлінні фінансовими ресурсами. Перш за все, вона проявляється у відмінності організаційних і управлінських структур, джерелах надходження і витрачання ресурсів, що значно впливає на процес управління. Основним джерелом фінансових ресурсів державних підприємств є державне фінансування, яке забезпечує їх певний, не завжди оптимальний рівень, тоді як підприємства недержавних форм власності забезпечують власні потреби в ресурсах самостійно.

Результати управління фінансовими ресурсами проявляються в грошових потоках підприємства. В практиці можна застосувати модель грошового потоку власного капіталу, або модель грошового потоку всього капіталу підприємства, де визначають сукупний грошовий потік

Похожие материалы

Информация о работе