Побудова асоціативного поля концепту «успіх» як об’єкту конструювання процесу пізнання

Страницы работы

Содержание работы

Сучасна лінгвістика характеризується появою нових дослідницьких парадигм, у зв’язку з чим виникає потреба пошуку ефективних методів дослідження. Вивчення асоціативного значення слова стало одним із найбільш популярних напрямків у дослідженні вербальних асоціацій. Одним із підходів до вивчення асоціативного значення слова є польовий підхід, який дозволяє глибоко та повно уявити концептуальну природу об’єктів реальної дійсності, побудувати концептуальні моделі мовленнєвої картини світу.

Об’єктом дослідження виступають лексичні угрупування концепту «успіх» на базі сучасного англомовного дискурсу.

Предметом дослідження являється лексико-семантичне поле концепту «успіх» у англомовному дискурсі.

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що останнім часом термін «поле» використовується в лінгвістиці все частіше. Це явище обумовлене тим, що сучасні мовознавці намагаються систематизувати лексику, об’єднати слова, подібні або відмінні за значенням, в окремі угрупування, вони також приділяють багато уваги значенню слова та його багатозначності, саме тому зацікавленість до дослідження лінгвокультурних концептів останнім часом зростає. Концепт успіх є одним з таких, що потребують ретельного вивчення з огляду на сучасне соціально-політичне становище в світі, а номінація успіх, її деривати та її синонімічний ряд відіграють велику роль у комунікативних процесах англомовної й світової спільноти. Увага лінгвістів досить пильно привернута до аналізу концептів взагалі, але саме концепт успіх та синонімічний ряд імені концепту номінації success розглянутим ретельно не був, що й визначає наукову новизну роботи.

Метою дослідження є побудова асоціативного поля концепту «успіх» як об’єкту конструювання процесу пізнання, а також аналіз номінацій, що складають синонімічний ряд імені концепту «успіх». Концепт успіх викликає безперечний інтерес для лексикографічного аналізу, оскільки у своїй семантичній структурі містить образну та ціннісну складові, що дозволяє розглядати його не тільки у сласне лінгвістичному, але і в концептологічному аспектах. Лінгвісти досить справедливо вважають, що імена-концепти при комплексному аналізі дозволяють зрозуміти картину світу носія мови.

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити низку завдань, а саме: -  розглянути різні теорії лінгвістичних полів та методи їх дослідження;

-  визначити та класифікувати концептуальні ознаки поняття «успіх»;

- визначити перекладацькі труднощі, що виникають при перекладі з мови оригіналу на мову перекладу.

Ступінь вивченості проблеми. На сьогоднішній день достатньо детально вивчені різні типи лінгвістичних полів, існує велика кількість робіт, присвячених цій проблемі (роботи Й. Трира, Л. Вайсгербера, В. Порцига,         Г. Іпсена та інших), але жодна з висунутих концепцій не є досконалою та загальновизнаною.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що були виявлені зв’язки між словами на основі на підставі збігу деяких семантичних значень та визначені лексеми, що входять до складу лексико-семантичного поля концепту «успіх».

Матеріалом дослідження являються статті відомих американських та британських видань, таких як: TheTimes, DallasObserver, Mirror, SundayMercury, TheGuardian,TheObserver, DailyPost, TheScotsman, DailyNews, TheNewYorkObserver, TheIndependent, TheJamaicaObserverта інші. Також, при аналізі концепту було використано різні види словників: Cambridge International Dictionary of English, Oxford Dictionary of Synonims and Antonyms,         Oxford Collocations Dictionary та ін.

В якості метода дослідження розглянутого в другому розділі лексико-семантичного поля концепту «успіх» був використаний метод метод концептуального аналізу.

Такий вибір методу дослідження обумовлений тим, що при вивченні поля він є найбільш придатним та ефективним.

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в тім, що було знайдено шляхи систематизування лексики, пов’язаної з даним концептом («успіх»). Результати цієї роботи поповнюють вже існуючі знання щодо лексичних угрупувань та дають матеріал для подальшого вивчення даної теми.

Робота складається з 3 розділів загальним об’ємом      сторінок.

У 1 розділі ми розглянули поняття поля у лінгвістиці і визначили основні напрямки у польовому підході. Поле у лінгвістиці являє собою сукупність слів різних частин мови, зв’язаних за значенням та таких, що виражають одне й те саме поняття. Саме це поняття й є основною інтеграційною ознакою поля. Також семантичну ознаку, що лежить в основі поля, можна розглянути як деяку понятійну категорію, яка тим чи іншим чином співвідноситься з оточуючою людину дійсністю та з її досвідом. В залежності від того, які відносини між словами вивчаються виділяють наступні семантичні поля:

парадигматичні поля,  вивчаються з боку дослідження парадигматичних відношень між складовими лексико-семантичної структури; вони вивчалися такими дослідниками як Л. Вайсгербер, Г. Іпсен, К. Ройнінг, О. Духачек, А. Уфімцева та інші;

також досліджуються класи слів, що тісно пов’язані одне з одним за таким критерієм як вживання, але ніколи не зустрічаються в одній синтаксичній позиції, як синтаксичні поля ЛСГ вивчалися такими дослідниками як  В. Порциг, Г. Мюллер, Л. Васильов та інші.

Однак усі концепції потребують подальшого розвитку та вдосконалення, тому що майже у всих цих підходах є суперечності, та більшість вчених не дають достатньо аргументів, для підтримки своєї теорії, але усі зазначені лінгвістичні дослідження спрямовані на розкриття взаємозв’язку та взаємозумовленості лексико-семантичних явищ.

2 розділ присвячений власне дослідженню лексико-семантичного поля поняття «успіх». Під час дослідження було проведено етимологічний та дефінітивний аналіз даного концепту, які дозволили виділити лексему success, як концептуальну універсалію. Як показав структурно-семантичний аналіз словарних одиниць, у семантичній структурі лексеми success виділяють наступні семантичні компоненти: «досягнення», «добробут», «визнання», «вдача», які складають смислове ядро концепту успіх. Аналіз дериваті та синонімічного ряду дозволив виявити диференційні признаки цього концепту, а отриманні данні дозволяють зробити висновок, що концепт «успіх» є досить вагомим для будь-якої культури, оскільки кожна дія, що направлена на втілення певної мети, припускає оцінку її виконання. Зміст даного концепту полягає у позитивно оцінюєваємій реалізації зусиль для досягнення мети.  

Похожие материалы

Информация о работе