Теплотехнічний розрахунок ізотермічних фургонів і розрахунок і побудова основної траєкторії руху автомобіля: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Спеціалізований рухомий склад"

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

КАФЕДРА БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ

Теплотехнічний розрахунок ізотермічних фургонів і розрахунок та побудова основної траєкторії руху автомобіля

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

 „Спеціалізований рухомий склад”

для студентів спеціальності 6.090200

„Автомобілі та автомобільне господарство”

денної й заочної форм навчання

ПолтНТУ 2005


Теплотехнічний розрахунок ізотермічних фургонів і розрахунок і побудова основної траєкторії руху автомобіля: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Спеціалізований рухомий склад" для студентів спеціальності 6.090200 "Автомобілі та автомобільне господарство" денної й заочної форм навчання . – Полтава: ПолтНТУ 2005 – 12 с.

Укладачі: М. М. Шпилька, канд.техн.наук, доцент

Ю. А. Дмитренко, асистент

Відповідальний за випуск: О. Г. Онищенко, зав. кафедри будівельних машин та обладнання, д.т.н., професор

Рецензент: М. П. Нестеренко, канд.техн.наук, доцент

Затверджено радою університету

Протокол №__ від _____________

Редактор      Н. В. Жигилій

Коректор     Н. О. Янкевич


Учбовим планом спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство" передбачено виконання курсової роботи по дисципліні "Спеціалізований рухомий склад".

Курсова робота призначена для закріплення і поглиблення знань отриманих під час вивчення предмету. При її виконанні студенти отримують теоретичні та практичні навички по розрахунку та конструкції ізотермічних фургонів, а також отримують практичні знання роботи в системі "MATCAD".

В зв'язку з новими економічними відносинами в Україні, а також з тим, що ці питання в літературі висвітлені незадовільно, виконання курсової роботи вимагає від студентів глибокого творчого підходу, аналізу конструктивних особливостей машини. Особлива увага приділяється роз'ясненню функціонального призначення спеціалізованих виробів, а також методам конструювання і розрахунку оригінальних вузлів. Створення нових спеціалізованих автотранспортних засобів здійснюється, як правило, на базі перспективних моделей автомобілів.

До складу курсової роботи входить розрахунково- пояснювальна записка (12-17 сторінок формату А4) оформлена з вимогами діючих стандартів та ЄСКД.

До складу розрахунково-пояснювальної записки входить:

1 Завдання

2 Зміст

3 Вступ

4 Теплотехнічний розрахунок ізотермічного фургона

5 Розрахунок і побудова основної траєкторії автомобіля

Вихідні дані для розрахунку приймаються із завдання виданого викладачем. При виконанні роботи студент повинен показати вміння правильно користуватися довідниковою та технічною літературою. Розрахунки та прийняті рішення повинні відповідати сучасним технологіям та передовим досягненням науки і техніки.

Закінчені курсові роботи перевіряються викладачем і з його вказівками повертаються студентам для доопрацювання і виправлення. Курсові роботи приймаються в порядку відкритого захисту чи співбесіди. Оцінка виставляється на титульному листі. Курсові роботи приймаються до екзамену з предмету „Спеціалізований рухомий склад”.

1 Теплотехнічний розрахунок ізотермічних фургонів

Теплотехнічний розрахунок при проектуванні ізотермічних фургонів виконується для оцінки теплоізоляційних якостей кузова фургона, визначення необхідних холодовиробничості холодильної установки і потужності приладів опалення.

Вихідними даними для розрахунку є розміри вантажного приміщення; потрібний коефіцієнт теплопередачі; максимальне і мінімальне значення температури зовнішнього повітря і повітря у вантажному приміщенні; необхідна кратність обміну повітря у вантажному приміщенні; прийняті системи охолодження й опалення; швидкість охолодження вантажів і інші показники технологічного режиму перевезення швидкопсувних вантажів.

Кузов ізотермічного фургона представляє просторову конструкцію з численними елементами складної геометричної форми в багатошарових частинах кузова, що утрудняє теплотехнічні розрахунки.

Найбільше повно сутність фізичних процесів, що відбуваються у вантажному приміщенні кузова, відбиває квазістаціонарний метод теплотехнічного розрахунку. Попередні розрахунки звичайно виробляються для стаціонарного теплового режиму у вантажному приміщенні. Для розрахунку теплоізоляції охолоджуваних переміщень при стаціонарному тепловому режимі найбільше часто застосовується зональний метод.

При зональному методі поверхня огородження вантажного приміщення (стіни, дах, підлога і т.д.) поділяються на зони, які характеризуються однаковим конструктивним рішенням. Коефіцієнт теплопередачі (Вт/(м2)) у кожній  зоні розраховується по формулі

,

де  — коефіцієнт теплопередачі від навколишнього повітря до зовнішньої поверхні огородження вантажного приміщення при охолодженні або від зовнішньої поверхні до навколишнього повітря при опаленні кузова, Вт/(м2·К);

Похожие материалы

Информация о работе