Методичні вказівки та завдання до курсового проекту з дисципліни "Організація виробництва", страница 5

г)  слюсарі, зайняті міжремонтним обслуговуванням устаткування;

д)  станочники, зайняті міжремонтним обслуговуванням;

е)  мастильники устаткування;

ж)  шорники.

Штат робітників (чппр), зайнятих профілактичним ремонтом устаткування (слюсарів, станочників, інших),обчислюється за формулою (7)

,                                            (7)

де   tрр – річна трудомісткість ремонтних робіт, обчислена за формулою (5) або взята з таблиці 6, год;

Fеф. роб. – річний розрахунковий ефективний фонд робочого часу одного робітника, прийняти рівним 1925 год / роб.;

Штат робітників (чмро), зайнятих міжремонтним обслуговуванням устаткування (слюсарів, станочників, мастильників, шорників), обчислюється за формулою (8)

,                                            (8)

де  Ri Ci – сумарна кількість ремонтних одиниць устаткування, од.;

Nj – норматив міжремонтного обслуговування устаткування на одного робочого за зміну в ремонтних одиницях, од. / роб. (таблиця 7).

Розрахунки штату ремонтної бригади бажано виконати за формою таблиці 8, округлення чисельності до цілого числа проводиться за загальним результатом таблиці.

Таблиця 7- Нормативи міжремонтного обслуговування на одного робітника в зміну

Устаткування

Професії

слюсарі

станочники

мастильники

шорники

в ремонтних одиницях

у фізичних одиницях

   Металоріжуче – легке і середнє, крім автоматів і напівавтоматів

   Металоріжуче – автомати і напівавтомати

   Металоріжуче – важке і унікальне

   Автоматизовані лінії

560

400

350

350

1650

1650

900

1350

1000

900

500

900

300

300

200

-

3 ПОБУДОВА РІЧНОГО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКА РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ

Складається на рік за формою, наведеною в таблиці 9, з розбиттям трудомісткості ремонтів по місяцях з таким розрахунком, щоб обсяг слюсарних і станочних робіт кожного місяця був приблизно однаковим. Дуже бажано при цьому витримати міжремонтні та міжоглядові періоди, розраховані за формулами (3) і (4), а також повторність ремонтів, розраховану за формулою (6). По кожному виду ремонту або огляду необхідно показати (під його назвою символом) трудомісткість слюсарних  / станочних робіт. Виходити з того, що останні капітальні ремонти проводились в період 1995-2000 років.

Список літератури

1  Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий. 6-е изд. М.: Машиностроение, 1967. – 592 с.;

2  Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Учебное пособие для студентов экономических факультетов и вузов, Ростов – на – Дону: ИЦ "Март", 2000 – 544 с.

3  Экономика инструментального производства: Справочник / Под ред. В.Ф. Власова – М.: Машиностроение, 1967.

4  Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА –М, 2000. – 672 с. – (Серия "Высшее образование).

Таблиця 8 - Розрахунки штату ремонтної бригади

Професії

Річна трудоміст-кість ремонтних робіт, год

Ефектив-ний фонд робочого часу одного робітника, год / роб.

Сумарна кількість ремонт-них одиниць

Норматив міжремонт-ного обслугову-вання, рем.од./роб.

Необхідна кількість робітників, чол.

1   Слюсарі, зай-няті профілакти-чним ремонтом устаткування

2   Станочники, зайняті профі-лактичним ремонтом

3 Інші робітники профілактичного ремонту

4 Слюсарі міжре-монтного обслу-говування

5 Станочники міжремонтного обслуговування

6  Мастильники устаткування

7  Шорники

 слюс.

 стан.

 ін.

-

-

-

-

1925

1925

1925

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 слюс.

 стан.

 маст.

 шор.

Разом

-

-

-

-