Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз»

Страницы работы

Содержание работы

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

Кафедра «Економіка, організація і управління підприємством»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольної роботи з дисципліни

«Проектний аналіз»

Харків 2011


Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством» 26.08.2008 р., протокол № 1.  

Рекомендується для студентів спеціальності «Економіка підприємств» заочної форми навчання.

Укладач

доц. Н. В. Якименко

Рецензент

доц. Плєтникова


Зміст

Вступ                                                                                            4

1 Теоретична частина                                                                                            5

2 Практична частина                                                                                            5

2.1 розрахунок комерційної ефективності

інвестиційного проекту                                                                              5

2.2 оцінка ефективності інвестиційних

проектів графоаналітичним методом «Квадрат

потенціалу»                                                                            11

2.3  порівняння інвестиційних проектів за

показниками: чистої поточної вартості,

індексу прибутковості та періоду окупності                                                                            15

Список літератури                                                                                          20

Додатки                                                                                          22


Вступ

Під проектним аналізом розуміється вивчення питання і проведення відповідних обґрунтувань доцільності й ефективності здійснення одного або декількох інвестиційних проектів.

Метою контрольної роботи є розгляд основних принципів аналізу інвестиційних проектів, що реалізуються на підприємстві.

Контрольна робота складається з двох розділів: теоретичного та практичного.

Теоретичне завдання оформлюється у вигляді реферату за одним із обраних теоретичних питань, що наведені в таблиці 1. Остання цифра номера теоретичного питання повинна відповідати останній цифрі залікової книжки студента. Обсяг теоретичного завдання складає 2-3 сторінки (розкрити тільки ключові аспекти). Для написання теоретичного завдання студент повинен використати 3-4 джерела з відповідними посиланнями на них у тексті. Якщо використовують відомості, матеріали з  підручників, монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в контрольній роботі. Посилання в тексті контрольної роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у праці [4]...».

Практичне завдання складається з розв’язання трьох ситуаційних задач, які пов’язані з аналізом інвестиційних проектів та визначенням їх ефективності.

Контрольна робота оформлюється на аркушах А4 за допомогою комп’ютерного набору (шрифт Times New Roman розміром 14 пт , інтервал – полуторний, абзац – 1,25 см) Текст необхідно друкувати, залишаючи поля по 20 мм з усіх боків.

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 12 сторінок

Оцінювання контрольної роботи.

Контрольна робота зараховується у разі:

наявності вірно вирішених завдань, які оформлені у відповідності з вищезазначеними вимогами;

студент чітко відповідає на поставленні запитання за темою теоретичного завдання;

студент чітко відповідає на два-три додаткових питання за матеріалами курсу лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» [3].

Теоретична частина

Таблиця 1

Варіант

Теоретичне питання

1

Інвестиційний проект та його  види. Форми фінансування інвестиційних проектів та їх особливості в Україні

2

Джерела фінансування інвестиційних проектів. Основні джерела фінансування  інвестиційних проектів в Україні.

3

Ефективність інвестиційних проектів.

4

Грошові потоки в інвестиційній  діяльності.

5

Відбір інвестиційних проектів.

6

Бізнес-план інвестиційного проекту.

7

Методи управлення інвестиційним проектом.

8

Іноземні інвестиції та їх значення в економіці України.

9

Інвестиційний клімат в Україні.

0

Макроекономічна передумови розвитку інвестиційного процесу.

Практична частина

Завдання 1. Розрахунок комерційної ефективності інвестиційного проекту

Необхідно розрахувати комерційну ефективність реалізації двох інвестиційних проектів (вихідні дані визначено в таблиці 2. При цьому остання цифра номера вихідних даних відповідає останній цифрі залікової книжки студента).

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
670 Kb
Скачали:
0