Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни “Економіка і організація інноваційної діяльності“

Страницы работы

Содержание работы

Українська державна академія залізничного транспорту

Факультет економіки транспорту

Кафедра економіки, організації і управління підприємством

МЕТОДИЧНІ   ВКАЗІВКИ

до контрольної роботи з дісципліни

“Економіка і організація інноваційної діяльності“

для студентів напрямку

«Економіка і підприємництво»

усіх форм навчання

Харків 2010
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством» 23 березня 2010 р., протокол № 8.

Дані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності „Економіка підприємства” всіх форм навчання. Їх мета – закріпити набуті на лекціях знання за допомогою вирішення задач за варіантами та відповіді на теоретичні питання.

Укладачі:

доц. В.В.Компанієць

доц. І.Л. Назаренко

Рецензент

доц. В.О. Мельник

Загальні положення

Мета контрольної роботи – перевірка набутих теоретичних і практичних знань з основних тем дисципліни.

Контрольна робота виконується студентами спеціальності “Економіка підприємств” усіх форм навчання (студенти денної форми навчання виконіють її в якості індивідуального завдання).

Контрольна робота складається з теоретичної та розрахункової частин. Перелік теоретичних питань за номерами варіантів надані у методичних вказівках. Студент повинен, користуючись не менш ніж 5-ма джерелами літератури, розкрити зміст теми питання за відповідним варіантом у обсязі 4-5 сторінок.

Список літератури надано у методичних вказівках. Його можливо доповнити статтями з провідних економічних журналів (“Економіка України”, “Економіст”, “Российский экономический журнал” та ін.).

Перша задача – розрахунки економічної ефективності інноваційно-інвестиційного проекту. В другий задачі студент повинен вибрати з трьох варіантів інвестицій у промислове обладнання і оборотний капітал з метою виробництва і реалізації удосконаленого продукту.

Наприкінці кожної задачі наобхідно зробити висновок, відповідаючи на питання, перераховані у методичних вказівках да задач.

У додатках А і Б міститься довідкова інформація, потрібна для виконання розрахунків (дисконтні множники для розрахунку теперешньої вартості грошових потоків).

Номер варіанта контрольної роботи відповідає останній цифрі шифру залікової книжки студента.

Контрольна робота повинна бути оформлена згідно з вимогами до оформлення самостійних завдань і містити:

-  титульний аркуш;

-  зміст;

-  основну частину (теоретичну та розрахункову частини);

-  перелік використаних джерел.

1 Методика розрахунку та аналізу показників

оцінки  ефективності  інвестиційних 

та інноваційних проектів

1.1  Розрахунок показників оцінки ефективності інвестиційних та інноваційних проектів

Оцінку ефективності інвестицій здійснюють з використанням багатьох як формалізованих, так i неформалізованих критеріїв.

Найбільш поширеними формалізованими критеріями оцінки ефективності інвестицій є такі показники, як: чиста теперішня вартість (ефект) - Net Present Value (NPV); індекс рентабельності (прибутковості) інвестицій - Profitability Index (PI); внутрішня норма рентабельності -  Internal Rate of Return (IRR); період окупності проекту - Payback Period (PP).

Метод розрахунку NPV передбачає співставлення величини інвестицій, що вкладаються у проект (IC), з загальною величиною чистих грошових надходжень протягом запланованого періоду, що наведені до теперішньої вартості  (PV). Інвестиційні витрати також наводяться до теперішньої вартості

NPV=PV-IC,                                                       (1.1)

,             (1.2)

де Fi - чисті грошові надходження відповідного періоду i у майбутній вартості;

      FM2(r,i) - множник дисконтування для відповідного періоду i та ставки дисконтування r.

        Під чистими грошовими надходженнями відповідного періоду розуміють різницю між грошовими надходженнями та грошовими витратами, які пов’язані з виробничо–фінансовою діяльністю підприємства.

        Чисті грошові надходження можна також розрахувати як суму чистого прибутку та амортизаційних відрахувань відповідного періоду.

        Показник NPV можна також розрахувати за наступною формулою:

        ,                                                    (1.3)

де  Ві – виторг від реалізації продукції (робіт, послуг) проекту відповідного періоду і;

      Сі – сума поточних та інвестиційних витрат відповідного періоду і.

      Сума поточних витрат не включає амортизаційні відрахування.

Метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій є, по суті слідством попереднього. Індекс рентабельності розраховується за формулою:

  .                                                 (1.4)

Похожие материалы

Информация о работе