Програма практики з фаху (безвідривно) підготовки студентів спеціальності “Маркетинг”

Страницы работы

Содержание работы

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ З ФАХУ (безвідривно)

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ   6.050100 “Маркетинг”

Розробник програми

доц., к.е.н. Мозгова Галина Валентинівна

Затверджено на засіданні кафедри

маркетингу та менеджменту ЗЕД

протокол №______

від   «____» _______________ 2011 р.

Харків, 2011

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

База практики – кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Мета практики – набуття студентами практичних вмінь щодо виявлення інформаційних потреб, які виникають в процесі реалізації конкретного функціонального обов’язку фахівця в галузі маркетингу, та придбання навичок пошуку джерел та програмних засобів їх задоволення.

          Програма практики розрахована на знання, навички та вміння, що студенти отримали на протязі шести семестрів навчання відповідно до навчального плану, та направлена на відтворення бази знань для продовження навчання за обраною спеціальністю.

          Виконання програми практики передбачає активну творчу роботу студентів. Завдання, що повинні виконати студенти, направлені на набуття навиків ділової поведінки та реалізуються з використанням елементів ділової гри. В процесі проходження практики студенти відпрацьовують такі функції маркетолога як проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська.

В результаті проходження практики студенти повинні

1.Знати:

1.1. Принципи та методики формування інформаційних ресурсів для вирішення цільової задачі.

1.2.  Джерела зовнішньої інформації.

1.3.  Джерела внутрішньої інформації.

2.Знати:

2.1. Ринок програмного забезпечення.

2.2. Можливості спеціалізованого програмного забезпечення в вирішенні задач маркетингу.

3. Для вирішення завдань 1.1., 1.2., 1.3. вміти:

3.1.  Виявляти інформаційні потреби відповідно проблемі, яка вирішується.

3.2.  Виявляти джерела бізнес-інформації.

3.3.  Виконувати пошук цільової інформації.

4.  Для вирішення завдань 2.1., 2.2., 1.3. вміти:

4.1.  Вивчати та аналізувати ринок інформаційних технологій.

4.2.  Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення при вирішенні конкретної проблеми з маркетингу.

4.3.  Оформляти отримані результати у вигляді слайдів Power Point.

Індивідуальне завдання виконується студентом, згідно програми практики. Кожен студент обирає ринок, на якому працюють сучасні українські підприємства та один з функціональних обов’язків маркетолога на підприємстві (перелік функціональних обов’язків надається у Додатку А), згідно яких виконується практичне завдання.

Передбачається робота студента за двома напрямками:

1.  Бізнес-інформація

2.  Інформаційні системи маркетингу

Студенти зобов’язані виконати наступні види робіт:

1.  За напрямком „Бізнес-інформація”:

ü Визначити інформаційні потреби щодо аналізу стану та тенденцій обраного ринку

ü Виконати  пошук інформаційних джерел, які присвячені проблемам ринку та зібрати необхідну інформацію

ü Виконати аналіз обраного ринку

ü Визначити яка інформація необхідна для реалізації задач маркетингу, які відповідають обраному функціональному обов’язку.

ü Виконати пошук джерел інформації, які можуть задовольнити інформаційні потреби, що визначені у пункті 1.4.

2.  За напрямком „Інформаційні системи маркетингу”:

ü Виконати аналіз ринку програмного забезпечення, яке може бути використане для реалізації задач маркетингу відповідно до виконання обраного функціонального обов’язку.

ü Вивчити та описати методику використання 1-2 пакетів прикладних програм

ü Розробити доклад-презентацію результатів практики з використанням слайдів Power Point

Студент має виконати звіт з практики та подати його в печатному та електронному вигляді. Звіт результатів практики має включати наступні складові:

1.  Вступ

2.  Стисла характеристика ринку.

3.  Перелік задач, які повинен виконувати фахівець в галузі маркетингу відповідно до обраного функціонального обов’язку.

4.  Структура інформаційних потреб щодо реалізації цільової задачі маркетингу, яка відповідають обраному функціональному обов’язку та обраному ринку.

5.  Перелік інформаційних джерел (з стислою їх анотацією), які можуть задовольнити встановлені інформаційні потреби.

6.  Результати дослідження та аналізу ринку програмного забезпечення, яке підтримує вирішення цільових задач маркетингу у вигляді наступних таблиць:

6.1. Назва таблиці: Програмне забезпечення, яке підтримує вирішення цільової задачі маркетингу (задача конкретизується згідно з функціональним обов’язком).

У підметі таблиці: назва програмного забезпечення.

У присудку таблиці: назва компанії-виробника; країна компанії-виробника; електронна адреса сайту компанії виробника та його посередників в Україні (Харкові); вартість ліцензії на одне робоче місце, позначка про наявність „+” або відсутність „-” можливості інтеграції з обліковою системою підприємства.

6.2. Назва таблиці: Порівняльний аналіз спеціалізованого програмного забезпечення за функціями, які воно виконує.

У підметі таблиці: функції, які виконує програмне забезпечення.

У присудку таблиці: назва програмного забезпечення.

Наявність функції у програмного забезпечення позначається „+”

7.  Методика використання 1-2 пакетів прикладних програм

8.  Презентація доповіді, яка супроводжує захист результатів практики у форматі Power Point

Підсумкове контролювання відбувається під час оцінювання та захисту звіту з практики.

За результатами перевірки звіту керівник приймає рішення про допуск студента до захисту або повертає йому на доопрацювання відповідно до зазначених зауважень.

До захисту допускаються студенти, які повністю виконали програму практики, представили звіт згідно з встановленою формою.

          В процесі захисту студент супроводжує свою доповідь презентацією у форматі Power Point

Перелік рекомендованої літератури

1.  Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; Под общ. Ред. Г.Л. Багиева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :ЗАО «Издательство «Экономика»», 2001. - 718 с.

2.  Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз: Учеб. Пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 320 с.

3.  Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 17. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 352 с.

4.  Информационные технологии в маркетинге: Учебник для вузов/ Г.А. Титоренко, Г.Л. Макарова, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. Проф. Г.А. Титоренко - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 335с.

5.  Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебно-практич. Пособие. - М.: Юристъ, 2001. - 256 с.

6.  Ющук Е.Г. Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей. М. : Вершина, 2006. – 240 с.

Похожие материалы

Информация о работе