Методичні рекомендації до виконання комплексної курсової роботи з дисциплін “Бухгалтерській облік” та ”Економічний аналіз”

Страницы работы

Фрагмент текста работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

        ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра

обліку і фінансів

Методичні рекомендації

до  виконання комплексної курсової роботи

з дисциплін “Бухгалтерській облік”

та „Економічний аналіз”

для студентів спеціальності 6.050100

“Облік і аудит”

Харків

2004

Методичні рекомендації до виконання комплексної курсової роботи з дисциплін  “Бухгалтерській облік” та ”Економічний аналіз” для студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”. / Укл. Самородова Н.М., Шубіна С.В. – Харків: ХБІУАБС,   2004. – 37 с.

Затверджено на засіданні кафедри
обліку і фінансів від 27 серпня 2004р., протокол № 1

МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання  студентами курсової роботи є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студента.

Мета курсової роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом у процесі вивчення дисципліни, виробленні уміння самостійно працювати з навчальною та спеціальною літературою. Під час виконання курсової роботи студент повинен вивчити законодавчі акти, літературні джерела, в яких розглядаються питання завдання.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ КОМПЛЕКСНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ

У курсовій роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст обраної теми, показати знання літературних джерел і нормативних актів.

Курсова робота складається з двох частин: теоретичної (текстової) та практичної. Зміст теоретичної частини роботи має відповідати сучасному розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу. У текстовій частині висвітлюються всі питання теми, передбачені планом з додатками первинних документів і форм фінансової звітності.

У практичній частині курсової роботи необхідно зробити розв’язок конкретної бухгалтерської ситуації та проаналізувати отримані результати.

Виправлення, закреслення, вставлення скорочених слів та використання абревіатур (крім загальноприйнятих) у готовому (чистому) тексті не дозволяється.

Курсова робота виконується у терміни, визначені навчальними планами.

Для виконання курсової роботи студентами проводиться наступне:

·  вибір теми, об¢єкта дослідження та визначення завдань;

·  підбір, вивчення та узагальнення літератури, законодавчих і нормативних документів;

·  підбір та обробка практичного та статистичного матеріалу;

·  складання плану курсової роботи;

·  написання теоретичної і практичної частини;

·  підготовка таблиць, схем, діаграм, графіків тощо на підставі  даних   підприємств і банків або статистичних збірників;

·  обговорення роботи з керівником;

·  редагування роботи з урахуванням зауважень керівника;

·  оформлення роботи, внутрішнє рецензування;

·  захист курсової роботи.

На викладача, який керує і допомагає студенту  виконувати  курсову

роботу, покладаються такі обов'язки:

·  підготовка тематики курсових робіт;

·  розробка критерію оцінки;

·  надання допомоги студентам у  складанні  плану  курсової  роботи  і   підбору 

    літератури;

·  проведення консультацій;

·  перевірка виконаної роботи;

·  написання рецензії на роботу;

·  проведення захисту курсової роботи.

Курсова робота виконується на підставі вивчення спеціальної літератури  і повинна мати чітку і логічну структуру, складовими частинами якої є :

1.  Титульний аркуш

1.  Анотація

2. Зміст

3. Вступ

4. Основна частина ( теоретична та практична )

5. Висновки

6. Список використаних джерел

7. Додатки

Приклад оформлення титульного аркуша з курсової роботи наведено у додатку  А.

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів курсової роботи.

Приклад оформлення змісту наведено у додатку Б.

У вступі розкривається актуальність теми, визначається мета і  завдання роботи, її новизна і практичне значення, дається стисла  характеристика обраної теми і її  місце  у  підготовці  фахівців, зазначається база проведення роботи та  матеріали, які використані в роботі.

Обґрунтовуючи актуальність роботи, важливо зазначити, що проблема цікавить багатьох спеціалістів, але в ній містяться ще недосліджені питання.

Мета курсової роботи має формулюватися максимально лаконічно, але повно.

Завдання курсової роботи можуть бути подані з нумерацією і без неї, але бажано кожне положення починати з абзацу.

Вступ не повинен перевищувати 2 сторінки.

При написанні основної частини необхідно відповідно до плану розкрити суть обраної теми. У цій частині на основі узагальнення літературного матеріалу розглядаються основні теоретичні і практичні поняття  теми і основні проблемні питання, аналізуються точки зору авторів, що стоять на різних позиціях, дається критична оцінка, викладається своя точка зору з даної проблеми (питання) відносно існуючої практики законодавчих і нормативних актів. При цьому наводяться цифрові матеріали, дається їх аналіз. Формулюються і обґрунтовуються напрями і шляхи вирішення проблеми (питання). При цьому використовується інформація періодичних видань, напр. “Вісник НБУ”, “Бюлетень НБУ”, “Економіка України”, “Бухгалтерський облік і аудит”, “Фінанси України”, газети, напр. „Все про бухгалтерський облік”,  та ін.

Похожие материалы

Информация о работе