Господарський облік, його суть, предмет

Страницы работы

Содержание работы

Тема № 1. Господарський облік, його суть, предмет.

Питання :

1.  Загальні поняття про облік. Види господарського обліку.

2.  Види бухгалтерського обліку: фінансовий, управлінський, податковий. Функції бухгалтерсько-го обліку та його мета.

3.  Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку . 

4.  Методи бухгалтерського обліку та його складові частини.

5.  Методологічні аспекти організації бухгалтерського обліку.

З 1 січня 2000 року введено в дію Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Метою бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачу для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 

Види бухгалтерського обліку:

1.  Фінансовий.

2.  Управлінський.

3.  Податковий.

Дані фінансового обліку використовуються зовнішніми користувачами для аналізу фінансового стану підприємства, його прибутковості, платоспроможності, кредитоспроможності з метою прийняття рішень щодо участі в діяльності цього підприємства.

Дані управлінського обліку використовуються внутрішніми користувачами (керівниками підприємств чи відділів) для аналізу затрат на виробництво продукції чи надання послуг з метою прийняття рішень щодо зменшення цих затрат та збільшення прибутків.

Дані податкового обліку призначені для використання податковими інспекціями з метою аналізу, виявлення та стягнення податків за встановленою податковою системою.

Предметом бухгалтерського обліку є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ №1 об’єктом предметубухгалтерського обліку є господарські засоби підприємства та джерела їх утворення і господарські процеси.

Господарські засоби (активи) ресурси, отримані підприємством в результаті минулих подій, використання яких приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Активи:

1.  Необоротні.

2.  Оборотні.

Необоротні активи :

1)  основні засоби

2)  нематеріальні ресурси

3)  довгострокові фінансові вкладення

4)  незавершене будівництво.

Оборотні активи:

1)  запаси

2)  грошові кошти та їх еквіваленти

3)  дебіторська заборгованість

4)  поточні фінансові вкладення.

Джерела утворення:

1.  Власні:

     а) власний капітал (прибуток, статутний капітал)

2.  Позичені:

а) зобов’язання (кредиторська заборгованість, забезпечення платежів, кредити банка)


Необоротні активи:

1.  Основні засоби підприємства – засоби праці, які довгий час (більше 1 року) використовуються у виробничому процесі і поступово втрачають свою вартість по мірі зносу (будівлі, споруди, обладнання, транспорт).

2.  Нематеріальні активи – активи, що не мають матеріальної форми, але мають вартість, використану на підприємстві більше 1 року і об’єднанні по групам як об’єкти промислової власності, інтелектуальної власності (ім’я фірми, секрет фірми (ноу – хау)…).

3.  Довгострокові фінансові вкладення – вкладення коштів підприємства та його майна в діяльність інших підприємств шляхом придбання цінних паперів (діють більше 1 року).

4.  Незавершене будівництво – капітальне вкладення підприємства в оновлення основних засобів.

Оборотні активи:

1. Запаси підприємства:

1)  виробничі запаси

2)  тварини на вирощуванні та вигодівлі

3)  незавершене виробництво

4)  готова продукція

5)  товари.

До запасів підприємства відносяться активи, які придбані підприємством для виробництва продукції, або для реалізації.

Виробничі запаси – товарно-матеріальні цінності (ТМЦ: сировина, матеріали, паливо, запасні частини), які зберігаються на спеціальних складах та використовуються для виробництва продукції, виконання робіт та послуг або в процесі управління виробництвом.

Незавершене виробництво (НЗВ) – виробничі запаси, полуфабрикати і готова продукція, які знаходяться у процесі виробництва (у цехах).

Малоцінні швидкозношувальні предмети (МШП) – спецодяг, спецвзуття, інструмент, господарський інвертар, канцтовари – можуть відноситись або до складу основних засобів (якщо строк їх використання більше 1 року), або до складу виробничих засобів (строк використання менше 1 року).

Похожие материалы

Информация о работе