Електромагнетизм. Коливання і хвилі, страница 6

427. Електрон в атомі водню рухається навколо ядра по круговій орбіті деякого радіуса. Знайти відношення магнітного моменту  Рm  еквівалентного кругового струму до величини моменту імпульсу L орбітального руху електрона. Заряд і масу електрона взяти з таблиць. Визначити напрям векторів .

428. Тонкий стержень довжиною  l = 20 см заряджений рівномірно з лінійною густиною t = 0,3 мкКл. Стержень обертається з частотою n = 10 с-1 відносно осі, перпендикулярній стержню, яка проходить через його кінець. Визначити магнітний момент Рm, зумовлений обертанням стержня.

429. a - частинка, момент імпульсу якої  L = 1,33 . 10-22кгм 2/с, влітає в магнітне поле, перпендикулярне швидкості її руху. Індукція магнітного поля                  В = 2,5 . 10-2Тл. Знайти кінетичну енергію  a - частинки.

430.  Заряджена частинка рухається в магнітному полі по колу з швидкістю V = 106 м/с. Індукція магнітного поля В = 0,3 Тл. Радіус кола 4 см. Знайти заряд частинки, якщо її енергія Ек = 12 кеВ

431. Електрон, прискорений різницею потенціалів  DU = 6 кВ, влітає в однорідне магнітне поле під кутом  a = 30о і починає рухатись по гвинтовій лінії. Індукція магнітного поля В = 1,3 . 10-2Тл. Знайти  1) радіус витка гвинтової лінії; 2) крок гвинтової лінії.

432. Заряджена частинка , прискорена різницею потенціалів  DU = 100 В, влітає в однорідне магнітне поле В = 0,1 Тл під кутом  a = 60о і  починає рухатись по гвинтовій лінії радіусом  R = 1 см і кроком  h = 6,5 см. Визначити відношення заряду частинки до її маси ( Q/m).

433. Електроня, прискорений різницею потенціалів  DU = 3 . 10В, влітає в магнітне поле соленоїда під кутом   a = 30о до його осі. Число ампер-витків    N = 5 . 103. Довжина соленоїда l = 25 см. Знайти крок гвинтової лінії електрона.

434. Електрон влітає в магнітне поле В = 100 мТл перпендикулярно лініям магнітної індукції. Визначити силу еквівалентного кругового струму І екв, утвореного рухом електрона в магнітному полі.

435. Іон з кінетичною енергією  Ек = 1 кеВ влітає в магнітне поле В = 21 мТл і рухається по колу. Визначити магнітний момент Рm еквівалентного кругового струму.

436. Іон влітає в магнітне поле ( В= 0,01 Тл) і рухається по колу. Визначити кінетичну енергію Ек (в ев) іона, якщо магнітний момент еквівалентного кругового струму Рm = 1,6 . 10-14 А . м2.

437. Іон, прискорений різницею потенціалів  DU = 645 В, влітає у схрещені під прямим кутом однорідні магнітне (В = 1,5 мТл) і електричне (Е = 200 В/м) поля. Визначити відношення заряду іона до його маси, якщо іон в цих полях рухається прямолінійно.

438. Альфа-частинка, що має швидкість  V = 2 Мм/с, влітає під кутом a = 30о до співпадаючих магнітного  (В = 1 мТл) і електричного (Е = 1 кВ/м) полів. Визначити прискорення  а альфа частинки.

439.  В схрещені під прямим кутом однорідні магнітне (Н = МА/м) і електричне (Е = 50 кВ/м) поля влітає іон. При якій швидкості  V іона ( по модулю і напрямку) він буде рухатись в схрещених полях прямолінійно?

440. Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів D U = 1,2 кВ і влітає в схрещені під прямим кутом магнітне і електричне  поля, продовжуючи рухатись прямолінійно. Визначити напруженість Е електричного поля, якщо магнітна індукція В = 6 мТл.

441. В магнітному полі, індукція якого В = 0,1 Тл, обертається стержень довжиною l  = 1 м. Вісь обертання проходить через кінець стержня і паралельна лініям магнітного поля. Знайти потік магнітної індукції при обертанні стержня за 10 обертів.

442. Знайти магнітний потік, утворений соленоїдом перерізом  S = 10 cм2, якщо він має n = 10 витків /см при силі струму І = 20 А.

443.  Плоский контур площею   S=30 см   знаходиться в однорiдному магнiтному полi  В=0.05 Тл. Визначити магнiтний потiк Ф, якщо площина його утворює  <j=30о з напрямом лiнiй магнiтноi iндукцiї .

444. На  довгий картонний каркас діаметром   Д = 6 см укладена одношарова обмотка з дроту діаметром 0,1 мм. Визначити  магнітний потік Ф, утворений таким соленоїдом при силі струму  І = 1А.

445.  Квадратний контур з стороною  а = 10 см і струмом  І = 6 А знаходиться в магнітному полі В = 0,8 Тл під кутом  j = 45о до ліній індукції. Знайти роботу А, яку потрібно виконати, щоб змінити форму контура на коло без зміни сили струму.

446. Контур, площа якого S = 200 см2, знаходиться в однорідному магнітному полі, індукція  якого В = 0,1 Тл. Площина контура перпендикулярна лініям поля. В контурі тече струм  І = 5 А. Визначити роботу зовнішніх сил при переміщенні контура з струмом в область простору, де магнітне поле відсутнє.

447. В магнітному полі перпендикулярно лініям індукції  розташований плоский контур площею S = 200 см2 і струмом І = 10 А. Контур переміщують із поля в область простору, де поле відсутнє, при цьому виконується робота А = 0,5 Дж. Визначити магнітну індукцію поля В.

448. Круговой контур розміщений в магнітному полі так, що його площина перпендикулярна силовим ліниям поля. Напруженість магнітного поля Н = 8 . 104 А/м. По контуру тече струм І = 1 А. Радіус контура R = 3 см. Яку роботу треба виконати, щоб повернути контур на  90о навколо осі, що співпадає з діаметром контура?

449. Квадратний контур з стороною а = 10 см і постійним струмом І = 10 А знаходиться в магнітному полі В = 0,01 Тл. Площина квадрата складає кут     a = 30о з лініями поля. Знайти роботу, яку необхідно виконати, щоб контур вивести за межі поля.

450. В магнітному полі з індукцією В = 0,1 Тл знаходиться прямий провідник довжиною l = 10 см, розташований перпендикулярно лініям індукції. По провіднику тече постійний струм І = 2 А. Під дією поля провідник перемістився на відстань d = 5 см. Знайти роботу  А сил поля.

451. В однорідному магнітному полі В = 0,1 Тл рухається провідник довжиною     l = 20 см. Швидкість руху провідника V = 10 м/с і направлена перпендикулярно магнітному полю. Знайти Е.Р.С. індукції.