Електромагнетизм. Коливання і хвилі, страница 7

452. Швидкість літака з реактивним двигуном V = 1200 км/год. Знайти Е.Р.С. індукції, що виникає на кінцях крил літака, якщо вертикальна складова напруженості магнітного поля Землі Н = 40 А/м і розмах крил літака                 l =12,5 м.

453. Круговий дротяний виток площею S  = 100 см2 знаходиться в однорідному магнітному полі В = 0,1 Тл. Площина витка перпендикулярна напряму магнітного поля. Чому дорівнює середнє значення Е.Р.С. індукції, що виникає в витку при виключенні поля протягом 0,01 с?

454. Дротяний  виток діаметром  Д = 5 см і опором R = 0,02 Ом  знаходиться в однорідному магнітному полі В = 0,2 Тл. Площина витка перпендикулярна лініям індукції. Який заряд протече по витку при виключенні магнітного поля?

455. В дротяне кільце, приєднане до балістичного гальванометра, вставили прямий магніт. При цьому по колу пройшов заряд Q = 5 мкКл. Опір кола з гальванометром R = 10 Ом. Визначити змінення магнітного потоку DФ через кільце.

456. В однорідному магнітному полі ( В = 0,5 Тл) обертається стержень довжиною l = 20 см з частотою  n = 16 с-1. Вісь обертання паралельна лініям індукції, проходить через один з його кінців перпендикулярно стержню. Визначити різницю потенціалів, що виникає на кінцях стержня.

457. В магнітному полі з індукцією В = 0,35 Тл рівномірно з частотою n  = 8 с-1 обертається рамка, що має N = 1500 витків площею S = 50 см2. Вісь обертання лежить в площині рамки і перпендикулярна лініям індукції. Визначити максимальну Е.Р.С.  індукції  emax, що виникає в рамці.

458. Індукція магнітного поля між полюсами двохполюсного генератора               В = 0,3 Тл. Ротор має  N = 100 витків площею S = 400 см2. Скільки обертів за хвилину робить ротор, якщо максимальне значення Е.Р.С. індукції                 eі = 200 В ?

459. В однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,1 Тл  обертається котушка. Вісь обертання котушки перпендикулярна її осі і напрямку магнітного поля. Період обертання котушки Т = 0,2 с. Площа поперечного перерізу її               S = 5 см2. Котушка має  N = 200 витків. Знайти максимальну Е.Р.С. індукції, що виникає в котушці.

460. В магнітному полі В = 0,1 Тл рівномірно обертається рамка розміром           20  х 30 см2 навколо осі, перпендикулярній лініям магнітного поля. Рамка вміщує   N = 100 витків дроту. Знайти амплітудне значення  eі, якщо число обертів рамки  n = 120  1/хв.

461. Обмотка соленоїда має N витків мідного дроту, поперечний переріз якого     S = 1 мм2. Довжина соленоїда  l = 25 см, а його опір   R = 0,2 Ом. Знайти індуктивність соленоїда.

462. Соленоїд довжиною  l = 50 см з площею поперечного перерізу  S = 2 см2 має індуктивність  L = 2 . 10-7 Гн. Яку силу струму треба пропустити по соленоїду, щоб об’ємна густина енергії магнітного поля w =10-3 Дж/м3?

463.Скільки витків дроту діаметром d = 0,4 мм потрібно намотати на картонний каркас діаметром D = 2 см, щоб одержати одношарову котушку з індуктивністю L = 1 мГн?

464. Індуктивність соленоїда, намотаного в один шар на картонний каркас,           L = 1,6  мГн. Довжина соленоїда l = 1 м, переріз  S = 20 см2. Скільки витків приходиться на один сантиметр довжини соленоїда?

465. Скільки витків має котушка індуктивністю  L = 10-2 Гн, якщо при силі струму І = 1 А магнітний потік через котушку Ф =  5 . 10-6 Вб?

466. Джерело струму замкнули на котушку з індуктивністю  L = 1 Гн і опором     R = 10 Ом. Через який час сила струму замикання досягне 0,8 максимального значення?

467. Соленїд має  N = 103 витків дроту. При силі струму в соленоїді І =  1 А магнітний потік Ф = 0,01 Вб. Знайти енергію магнітного поля.

468. Обмотка тороїда з немагнітним осердям має  n = 10 см-1. Знайти об’ємну густину магнітного поля тороїда при силі струму в ньому І = 10 А.

469. Електричне коло складається з опору R = 20 Ом і котушки індуктивністю     L = 0,06 Гн. По колу тече струм І = 20 А. Визначити силу струму через Dt = 0,2 мс після розмикання кола.

470. Котушка має опір R = 10 Ом і індуктивність L = 0,25 Гн. Через який  час після замикання кола в котушці встановиться струм, рівний половині максимального ?

471.Точка здійснює коливання, що описуються рівнянням при- чому Т = 3 с, амплітуда А = 10 см,  j =. Визначити зміщення Х при t =1,5 с.

472. Матеріальна точка масою m = 0,1 г коливається відповідно х = 5 sin20pt см. Визначити максимальні значення повертаючої сили і кінетичної енергії Ек точки.

473. Точка здійснює гармонійні коливання. В деякий момент часу  t зміщення точки Х = 5 см, її швидкість  V = 20 см/с і прискорення а = 80 см/с2. Знайти амплітуду А, циклічну частоту w, період коливань Т і фазу в даний момент часу.

474. До пружини підвісили тягар масою 10 кг. Під дією сили в 1 Н пружина розтягується на 1см. Визначити період коливань тягара.

475. Повна енергія тіла, яке коливається гармонічно, дорівнює 3 . 10-5Дж, максимальна сила, що діє на тіло, дорівнює 1,5 . 10-3Н. Написати рівняння руху цього тіла, якщо період коливань Т = 2 с і  початкова фаза 60о

476. Логарифмічний декремент згасання коливань маятника  l = 0,005. Скільки повних коливань повинен зробити маятник, щоб амплітуда А зменшилась в 2 рази?

477. За час t = 8 хв. амплітуда згасаючих коливань маятника зменшилась в три рази. Визначити коефіцієнт згасання  b.

478. Конденсатор ємністю С = 100 пФ з’єднаний паралельно з котушкою довжиною 40 см і площею поперечного перерізу  S = 5 см2. Котушка має      N = 103 витків. Корпус котушки немагнітний. Визначити період Т коливань.

479. Коливальний контур складається з котушки індуктивністю  L= 0,007 Гн і плоского конденсатора з площею обкладок  S = 0,45 м2, розділений парафіновим папером товщиною 0,1 мм ( e = 2 ). Визначити період коливань.

480. Індуктивність контура L = 0,5 мГн. Яка повинна бути електроємність С контура, щоб він резонував на довжину хвилі  l = 800 м ?