Електромагнетизм. Коливання і хвилі, страница 4

                                                  Розв’язання

          При виключенні магнітного поля трапиться зміна магнітного потоку. Внаслідок цього в рамці виникне Е.Р.С. індукції , обумовлена основним законом електромагнітної індукції

Виникаюча Е.Р.С. індукції викличе в рамці індукційний струм, миттєве значення якого можна визначити, скориставшись законом Ома

 Іі ,

де R - опір рамки. Тоді

Миттєве значення сили індуктивного струму  ,  цей вираз можна переписати у вигляді                              ,

звідки                                                          dQ = -                         (1)

Проінтегрувавши вираз (1), знайдемо

    або       

При виключеному полі (кінцевий стан) Ф2 = 0, остання рівність  перепишеться в вигляді                                                                               (2)

Знайдемо магнітний потік Ф1. За визначенням магнітного потоку маємо

Ф1 = В . S . сos a,

де  S - площа рамки.

В нашому випадку (рамка квадратна)

S = а2 . Тоді    Ф1 = Ва2cosa.                                        (3)

 Підставивши (3) в (2), одержимо

Переконаємось в тому, що права частина цієї рівності дає одиницю заряду (Кл):

Виконаємо обчислення:

         Приклад 11. Соленоїд з сердечником з немагнітного матеріалу вміщує        N = 1200 витків проводу, щільно прилеглих один до одного. При силі струму       І = 4 А магнітний потік Ф = 6 мкВб.

          Визначити індуктивність L соленоїду і енергію W магнітного поля соленоїду.

                                                  Розв’язання

          Індуктивність L зв’язана з потокозчепленням y і силою струму І співвідношенням

y = LI                       (1)

Потокозчеплення, в свою чергу, може бути визначене через потік Ф і кількість витків N (при умові, що витки щільно прилягають один до одного )

Y = NФ                      (2)

З формул (1) і (2) знаходимо індуктивність соленоїду

L =                       (3)

Енергія магнітного поля соленоїду

                                             

Виразивши L згідно (3), одержимо

                    (4)

Підставимо в формули (3) і (4) значення фізичних величин і виконаємо обчислення

          Приклад 12. Точка здійснює гармонійне коливання з частотою n = 10 Гц. В момент, прийнятий за початок, точка мала максимальне зміщення:

                                                    Xmax =1 мм

Написати рівняння коливань точки і накреслити їх графік

                                                  Розв’язання

          Рівняння коливань можна записати в вигляді

                                                         х = Аsin(wt +j),                     (1)

де А - амплітуда коливань;  w - циклічна частота; t - час;  j - початкова фаза.

          По визначенню, амплітуда коливань

                            А = Хmax                                     (2)

Циклічна частота w зв’язана з частотою n співвідношенням

                    w =  2pn                                             (3)

Для моменту часу t = 0 формула (1) приймає вигляд

Xmax = Asinj

звідки початкова фаза (1)

або                                                   j = (2к + 1) p/2 (К = 0, 1, 2,...)

Зміна фази на 2p  не змінює становища коливальної точки, а тому можна прийняти   j =                                                                           (4)

З врахуванням рівнянь (2) - (4) рівняння коливань матиме вигляд

x = Asin(2pnt  +      або      x = Acos2pnt,

де А = 1 мм = 10-3 м;                     n = 10 Гц;             

Графік відповідного гармонійного коливання приведений на рис. 26.

          Приклад 13. Частинка, маса якої m = 0,1 кг, здійснює гармонійне коливання з періодом Т = 2 с. Повна енергія коливальної частинки Е = 0.1 мДж. Визначити амплітуду  А коливань і найбільше значення сили  Fmax, діючої  на частинку.

                                                  Розв’язання

Для визначення амплітуди коливань скористаємось виразом повної енергії частинки                                ,

де . Звідси  амплітуда

                   (1)

Якщо частинка здійснює гармонійне коливання, то сила, яка діє на неї, являється квазіпружною і, отже,  може бути виражена співвідношенням F = -kx, де k - коефіцієнт квазіпружної сили;

        х - зміщення коливальної точки. Максимальною сила буде при максимальному зміщенні  x max,  рівному амплітуді:

Fmax = kA                     (2)

Коефіцієнт k  виразимо через період коливань:

             (3)

Підставивши вираз (1) і (3) в (2) і виконавши спрощення, одержимо

Виконаємо обчислення:

Fmax =

          Приклад 14. Плоска хвиля поширюється вздовж прямої із швидкістю V = 20 м/с. Дві точки, які знаходяться на цій прямій на відстанях  х1 = 12 м  і х2 = 15 м від джерела хвиль, коливаються з різницею фаз Dj = 0,75 p. Знайти довжину хвилі  l, написати рівняння хвилі і знайти зміщення указаних точок в момент t = 1,2 с; якщо   амплітуда коливань А = 0,1 м.

Розв’язання

          Точки, які знаходяться одна від другої на відстані, яка дорівнює довжині хвилі l, коливаються з різницею фаз, рівною 2p; точки, які знаходяться одна від одної на любій відстані  Dх, коливаються з різницею фаз, рівною

           (1)

Розв’язуючи це рівняння відносно l, одержимо

                             (2)

Підставивши числові значення величин, які входять в вираз (2) і виконавши арифметичні дії, одержимо:           

Для того, щоб написати рівняння плоскої хвилі, потрібно ще знайти частоту  w:                   ,                              ,

тоді                                                       

Виконаємо обчислення:

  

          Знаючи амплітуду  А коливань, циклічну частоту w і швидкість V розповсюдження хвилі, можна написати рівняння плоскої хвилі для даного випадку;

,                       (3)

де   А = 0,1 м;   w = 5 pс-14;  V = 20 м/с.