Економічні розрахунки виготовлення воднодисперсійних фарб, страница 5

Найменування витрат

Величина

витрат,

тис.грн

1. Витрати на керування виробництвом

40,8

3.2. Відрахування в державний пенсійний фонд

17,132

3.3 Відрахування на держ. соціальне страхування

1,538

3.4. Відрахуванняьуьфонд страхування по безробіттю

0,849

3.5. Відрахування на страхування від нещасного випадку

1,061

2. Амортизація основних коштів загальвиробничого призначення

148,933

3. Витрати на утримання й експлуатацію встаткування

3.1. Матеріальні витрати на ремонт й обслуговування встаткування

58,278

3.2. Заробітна   плата допоміжних робітників з нарахуваннями

36,312

3.2. Відрахування в державний пенсійний фонд

11,729

3.3 Відрахування на держ. соціальне страхування

1,053

3.4. Відрахування у фонд страхування по безробіттю

0,581

3.5. Відрахування на страхування від нещасного випадку

0,726

4. Витрати на утримання будинків і спорудженні

48,565

1 5. Інші витрати

5.1. Витрати на охорону праці

14,933

5.2. Витрати на винахідництво й раціоналізацію

5,773

РАЗОМ:

388,263

10.7 Розрахунок потреби  в оборотних коштах

Розрахунок потреби  в оборотних коштах здійснюється в наступному порядку:

1)  Норматив обігових коштів по сировині й матеріалам (НС) визначається по формулі:

де Дс - середньодобова потреба в сировині й матеріалах, що визначається як потреба IV кварталу, ділена на 90.

Потреба IV кварталу становить приблизно 30% від вартості річної потреби в сировині й матеріалах.

, де  S'  -  річна  вартість споживаної  сировини  й матеріалів з урахуванням ПДВ;

nЗ - норматив запасу в днях, що встановлюється залежно від умов функціонування підприємства (близькості сировинної бази, умов постачань, періодичності постачань і т.і.). Для розрахунку запасу сировини й матеріалів значення нормативу може дорівнювати 15-20 днів.

2) Норматив залишку готової продукції на складі розраховується виходячи із середньодобової вартості товарної продукції (Дг) і нормативу запасу в днях (nг), що забезпечує сортування, упакування, відправлення готової продукції й оформлення документації. Орієнтовно цей норматив становить 5-7 днів.

;

, де ТП - товарна продукція (тис.грн)

3) Норматив по незавершеному виробництву визначається на основі добової потреби, що приймається в розмірі 60-80% вартості денного випуску готової продукції (Дг). Норматив запасу незавершеного виробництва в днях практично дорівнює тривалості виробничого циклу.

4) Норматив  обігових  коштів  витрат  майбутнього періоду (витрати на підготовку й освоєння випуску нових виробів і на вдосконалення технології виробництва) приймається на рівні 50-100 тис.грн.

5) Норматив обігових коштів на малоцінний інвентар, тару й т.і. становить приблизно 10% від суми всіх зазначених вище статей (1÷4).

тис.грн;

тис.грн;

тис.грн.

Розрахунок доцільно звести в табл. 12

Таблиця 10.12 - Величина оборотних коштів

Елементи оборотних коштів

Середня витрата за

день, тис.грн

Нормативи запасів,

днів

Нормативи оборотних

коштів,  тис. грн

1. Сировина й матеріали (Нс)

2. Готові вироби(Нг)

3. Незавершене виробництво

4. Витрати майбутнього періоду

5. Малоцінний інвентар, тара й т.д.

170,193

241,45

20

7

3403,86

1690,15

144,87

70

530,888

УСЬОГО:

5839,768

10.8 Визначення ефективності виробництва

Для визначення ефективності виробництва розраховують наступні показники:

1)  Рентабельність виробництва:

, де П - річний прибуток, отриманий від реалізації проектного обсягу виробництва продукції, тис.грн:

, де Ср - собівартість річного випуску, тис.грн. (гр. 9 табл. 7);

R - заданий рівень рентабельності,%;

ОФ - середньорічна вартість основних коштів підприємства, до складу якої включена вартість устаткування й будинку проектованого цеху.

ОБС - нормовані оборотні кошти, розрахунок яких проведений, у таблиці 10.12.

тис.грн;

%.

2)  Рентабельність продукту:

, де Цод.вир-ва, Сод - відповідно цінай собівартість одиниці продукції (табл. 10.8).

%.

3)Фондовіддача, грн./грн.:

, де В' - чистий об'єм продаж ;

грн./грн.