Економічні розрахунки виготовлення воднодисперсійних фарб, страница 3

Для визначення всієї необхідної кількості робітників (облікового складу) необхідно врахувати кількість підмінних робітників у період невиходу основних робітників по поважних причинах, що провадиться шляхом множення явочного числа робітників на коефіцієнт облікового складу (Кос). Він визначається як відношення номінального фонду (Фн) часу  одного працівника до його ефективного фонду (Феф)

,

.

.

10.6 Розрахунок собівартості й ціни продукту, що випускається

Ціна продукту (Цпр) розраховується по формулі:

де З - собівартість одиниці продукції, грн/т;

R – заданий рівень рентабельності, % (25%).

Відпускна ціна формується на основі розрахованої ціни виробництва й відповідно до наступної формули:

де 1,2 - коефіцієнт, що враховує ПДВ (20%).

Відпускна ціна використовується для розрахунку й прогнозу виторгу від реалізації.

Сума витрат по статтях 1, 2, 3 калькуляції відносять до умовно-змінних витрат і перераховують щораз при зміні обсягів виробництва.

Сума витрат по статтях 4, 5, 7, 8 для річного випуску є умовно-постійними (Упост) і приймаються рівними для будь-яких значень випуску продукції.

Таблиця 10.8 - Калькуляція собівартості продукту

Стаття витрат

Величина на 1т, грн

величина на річний випуск, тис. грн

1. Матеріальні витрати

1.1. Сировина йматеріали без ПДВ

3792,94

42548,1321

1.2. Напівфабрикати  власного виробництва й покупні

0

0

1.3. Відходи (віднімаються)

0

0

Разом за винятком відходів

3792,94

42548,1321

1.4. Допоміжні матеріали

189,646

2127,407

2. Енерговитрати

2.1. Електроенергія

4,07

45,632

2.2. Вода

2.3. Інші види

3. Оплата праці

3.1. Основна заробітна плата основних виробничих робітників

3,42

38,352

3.2. Відрахування в державний    пенсійний фонд

1,105

17,343

3.3 Відрахування на держ. соціальне страхування

0,099

1,557

3.4. Відрахування    у    фонд страхування по безробіттю

0,055

0,859

3.5.      Відрахування      на страхування від нещасного випадку

0,068

1,074

Разом умовно-змінні

витрати

3991,403

44780,3561

4. Загальновиробничі витрати

34,618

388,263

5. Разом виробнича собівартість

4026,021

45168,6191

6. Адміністративні витрати

2013,011

22584,31

7. Витрати на збут

161,041

1806,745

8. РАЗОМ собівартість

6200,073

69559,6741

9. Ціна виробництва

7750,09125

86921,458

грн;

грн.

10.6.1 Розрахунок витрат на оплату праці

Річний фонд оплати праці (РФОП) складається:

- з фонду основної заробітної плати;

- з фонду додаткової оплати праці.

Фонд оплати праці для різних категорій працюючих визначається роздільно.

Розрахунок РФОП основних і допоміжних робітників здійснюється в таблиці 10.9.

Алгоритм розрахунку РФОП цієї категорії працівників наступний:

ЗПтар j = Р об j∙ τ j∙ Феф j

ЗПосн j тар jj = ЗПтар j ∙(1+0,12...0…0,25)

РФОП = ЗПосн j+ ЗПдоп j = Фосн j∙∙ (1+0,35...0…0,4)

де ЗПосн j, ЗПтар j, ЗПдоп j, РФОПj – відповідно основний і тарифний фонди заробітної плати, додатковий і річний фонди оплати праці робітників j-ї професії, тис. грн;

Роб j  - обліковий склад робітників j-ї професії, чол (табл. 10.7);

Тj - годинна тарифна ставка робітників j-ї професії й даного розряду, грн/година (встановлюється на рівні діючих підприємств або відповідно до галузевих тарифних угод і змін до них (від 1,6 – 2,5 грн/година);