Безпека в системі "Людина – техніка – середовище", страница 2

Одна й та ж сама небезпека може реалізуватися в небажану подію з різних причин. Тому їх розпізнавання і лежить в основі профілактики та прогнозування небажаних подій. Виникнення будь-яких об'єктів і систем, зміна їхніх характеристик (властивостей) у часі мають свої підстави, що визначаються попереднім станом матерії. Саме ці підстави мають назву причин, а зміни, що відбулися через них, – наслідків. Причина, будучи основою і сутністю наслідку є вихідним і визначальним елементом взаємозв'язку явищ. Зв'язок причини і наслідків є обов’язковим, оскільки якщо є причина і відповідні умови, то неминуче виникає наслідок, причому він завжди породжується даною причиною за тих самих умов і у всіх інших випадках. Наслідок, зумовлений деякою причиною, сам стає причиною іншого явища, що, у свою чергу, є причиною третього явища і т.д. Ця послідовність явищ, пов'язаних одне з одним, називається причинним або причинно-наслідковим зв'язком (метою). Те, як саме буде діяти причина і яким буде наслідок, залежить не тільки від природи причини, але і від характеру умов, за яких розгортається дія цієї причини. Умови, незалежні від причини явища, перетворюють у здійсненні причини і можливість породження наслідку. В цьому процесі відбувається перенесення матерії і руху від причини до наслідку, тобто відтворення структури причини в структурі наслідку. Останнє веде до того, що вже сам факт породження наслідку певним чином змінює причину. На підґрунті цієї властивості виникають системи зі зворотним зв'язком і системи, що самоорганізовуються. Причина в часі передує наслідку, але разом з тим існує більш-менш тривала стадія, коли причина і наслідок співіснують разом і при цьому йде процес активного впливу наслідку на причину. Змінюючи умови, можна змінити і наслідок даної причини. Створюючи умови, за яких виникають протидіючі причинні тенденції, можна навіть припиняти раніше сформований хід подій, зупиняти дію колишньої причини і створювати нові можливості. Існує незліченне різноманіття форм взаємозв'язків і взаємозумовленостей явищ, відповідне різноманіттю видів причин. За природно-причинними відносинами причини поділяються на інформаційні, енергетичні, динамічні, матеріальні, статистичні, прості та складені, одно- та багатофакторні, системні та несистемні, зовнішні та внутрішні, головні та неголовні, об'єктивні та суб'єктивні, головні та посередні і т.д.

Сумісність елементів системи "Л-Т-С"

Однією з головних складових безпечного функціонування системи "Л-Т-С" є сумісність її елементів. Для того щоб система функціонувала ефективно і не завдавала шкоди здоров'ю людини, необхідно, щоб характеристики людини, техніки і середовища відповідали одна одній. Перш за все це стосується антропометричної сумісності.

Антропометрична сумісність передбачає врахування розмірів тіла людини, можливості огляду зовнішнього простору, положення (пози) оператора в процесі діяльності. Складність забезпечення цієї сумісності полягає в тому, що антропометричні показники у людей різні. Сидіння, що задовольняє людину середнього росту, може виявитися надто незручним для низької або дуже високої людини. Для більш правильного використання антропометричних даних людини при проектуванні техніки застосовують метод соматографії або метод моделювання. Соматографія – це робочий метод, що полягає в конструюванні схематичних зображень тіла людини в різних положеннях у взаємозв'язку з тими операціями, які вона повинна виконувати. Моделювання – це метод, в основі якого лежить використання об'ємних або плоских моделей людської фігури. Докладно питання антропометрії розглядаються в ергономіці – науці, котра вивчає закони оптимізації умов праці.

Коли йдеться про біофізичнусумісність, мається на увазі створення такого життєвого середовища, яке забезпечує прийнятну продуктивність дій і комфортний фізіологічний стан людини. Особливе значення має терморегулювання організму людини, яке залежить від параметрів мікроклімату середовища знаходження. Біофізична сумісність ураховує вимоги людського організму до віброакустичних характеристик середовища, освітленості та інших фізичних параметрів.