Організація студентської наукової роботи

Страницы работы

Фрагмент текста работы

стати справжнім професіоналом своєї справи і в майбутньому мати змогу в умовах ринкової економіки знайти собі краще і перспективніше місце праці.

Наука - це система знань про закономірності розвитку природи і суспільства та способи впливу на навколишній світ.

Наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

251


Фундаментальні наукові дослідження — наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємо­зв'язок.

Прикладні наукові дослідження - наукова і науково-технічна діяль­ність, спрямована на одержання й використання знань для практичних цілей.

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Наукова і науково-технічна діяльність вищих навчальних закладів забезпечується через:

-  органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;

-  створення стандартів вищої освіти, підручників і навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;

-  розвиток різних форм наукової співпраці (у тому числі між­народної) з установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв'язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок;

-  безпосередню участь учасників навчально-виховного процесу в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що провадяться в університеті;

-  планування проведення і виконання науково-педагогічними працівниками, студентами наукових досліджень у межах ос­новного робочого часу;

-  залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців;

-  організацію наукових, науково-практичних, науково-методич­них семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дос­лідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників нав­чально-виховного процесу.

Організація наукової діяльності і підготовка науково-педагогічних кад­рів в університеті покладається на проректора з науково-дослідної роботи (рис. 8.6).

252


Рис. 8.6. Структуранауковогопроцесууніверситету.

Рада молодих вчених є структурним підрозділом університету і діє згідно з чинним законодавством, Статутом університету та Положенням про раду молодих вчених. У своїй діяльності рада молодих вчених керується такими принципами: верховенство наукової творчості та конкурсності; рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі; органічний зв'язок навчання та науково-дослідної роботи.

Основною метою діяльності ради молодих вчених є всебічне

Похожие материалы

Информация о работе