Бібліотека університету і правила користування її фондами

Страницы работы

Фрагмент текста работы


8.3. Бібліотекауніверситетуіправила користуванняїїфондами

Читачі, ос мало не буває,

Різні всі, але усіх єднає

Тиша храму, мудрість і неспокій

Та хода століть, що тут лунає

У період модернізації вищої освіти України, коли йде активна інфор­матизація вузів, неухильно зростає роль університетської бібліотеки як інформаційного центру. Вона виконує місію управління організацією знань, їх придбання, освоєння і передачі. У результаті впровадження Болонських принципів в університетську освіту зростає роль самостійної роботи та самоосвіти студентів, їх співвідношення із традиційними формами навчального процесу. Як наслідок, набула актуальності проблема орга­нізації роботи та переосмислення ролі університетських бібліотек у

225


напрямі активного розвитку новітніх та інформаційних технологій з метою задоволення інформаційних потреб учасників навчального процесу.

Бібліотека (від грец. ____- книга і _____ - сховище) — культурно-освітня і науково-інформаційна установа (відділ університету), що збирає і зберігає друковані та рукописні матеріали, організовує громадське корис­тування літературою та проводить довідково-бібліографічну роботу.

Бібліотека є структурним підрозділом університету. Вона забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний і науковий процес вищого навчального закладу і діє на підставі Положення про бібліотеку; що затверджується ректором. У своїй діяльності бібліотека керується Конс­титуцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про-національну програму інфор­матизації», підзаконними нормативно-правовими актами, статутом університету і правилами внутрішнього розпорядку. У свою чергу універ­ситет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп'ютеризацію та технічне оснащення.

На бібліотеку як структурний підрозділ університету покладаються такі завдання:

-  забезпечення повного, якісного й оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників вищого навчального закладу згідно з їх інфор­маційними запитами на основі широкого доступу до бібліо­течних та інформаційних ресурсів;

-  формування бібліотечного фонду відповідно до профілю вищого навчального закладу та інформаційних потреб усіх категорій користувачів;

-  сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку та відк­ритої до інтелектуального і творчого розвитку;

-  пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення;

-  розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг,

-  удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних техно­логій та комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів;

-  створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як тради­ційних, так і новітніх інформаційних технологій;

-  ведення самостійної та спільної з іншими організаціями і установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатики, бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства;

-  виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на тра­диційних, так і на електронних носіях;

-  координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структур­ними підрозділами вищого навчального закладу, громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств;

-  налагодження прямих зв'язків з бібліотеками інших країн, співробітництва з освітніми добродійними фондами, органі­заціями, установами тощо;

-  здійснення господарської діяльності, спрямованої на за­безпечення та оптимізацію інформаційного і бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів з використанням елементів госпрозрахунку згідно з чинним законодавством. Виходячи із завдань, бібліотека виконує низку функцій, а саме:

1. Інформаційна функція.

1.1.  Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслу­говування користувачів.

1.2.  Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуго­вування користувачів на абонементах, у читальних залах

Похожие материалы

Информация о работе