Питання для обговорення і завдання для самостійної роботи на практичні заняття № 1-15 (Університетська освіта в контексті Болонського процесу. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої совіти)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Практичне заняття № 1-2

Тема 1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу

Питання для обговорення

1. У чому полягає потенціал України на шляху до євро інтеграції?

2. Які позитивні і негативні чинники світових глобалізацій них процесів у сфері освіти?

3. Яка мета спільної стратегії ЄС щодо партнерства з Україною?

4. Яка хронологія подій із налагодження співробітництва України і ЄС?

5. Які європейські програми у сфері освіти підтримує Україна?

6. Які основні положення Сорбоннської декларації?

7. Коли і які країни підписали Болонську декларацію?

8. У чому полягає суть Болонського процесу?

9. Які позитивні зміни відбуваються у вищій освіті України останніми роками?

10. Які негативні тенденції вищої освіти України гальмують її розвиток?

11. У чому полягає суть ступеневої підготовки фахівців у вищій школі?

Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізувати зміст Болонської конвенції, заповнивши таблицю. Зробити відповідний висновок.

Декларація, що стала основою Болонської конвенції

Кількість держав, що взяли участь

Вихідна позиція учасників конвенції

Зобов’язання, узяті учасниками конвенції

Цілі

Висновок:

2. Заповнити таблицю ступенів підготовки фахівців у вищій школі України. Зробити висновок, чи відповідає ця ступенева підготовка європейським структурам ступенів.

Молодший спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Висновок:

3. Скласти глосарій (словник) до практичного заняття 1.

4. Прокоментувати запропоновані соціологічні дані. Чому за радянських часів перевага надавалася негуманітарним спеціальностям? Як ви гадаєте, чи змінилася ситуація в сучасній системі освіти України?

«В Україні у 1985 р. серед загальної кількості ВНЗ (146) налічувалося: університетів – 10, технічних вищих навчальних закладів – 50, сільськогосподарських – 17, з економіки й права – 10, педагогічних – 29, з охорони здоров‘я – 15, із фізкультури і спорту – 3, з культури і мистецтва – 12. Наприкінці 80-х рр. майже 2/3 студентів вищих навчальних закладів в Україні вивчали техніку, близько 60% випускників ВНЗ одержували дипломи із вказаною спеціальністю "інженер" або "технолог"».

5. Схарактеризуйте особливості розвитку науки в сучасній Україні, використовуючи слова О. Навроцького: «В умовах "постіндустріальної цивілізації" іншим стає і характер, зміст науки. Із інституції, що обслуговує в першу чергу потреби виробництва ‹…› наука поступово стала механізмом розвитку й удосконалення самої людини, її особистості, інтелектуального і творчого потенціалу. Однією із провідних тенденцій у розвитку стає переборення розриву між гуманітарним і природничонауковим знанням  і примату природничонаукового знання над гуманітарним, що виникли як наслідок розвитку індустріальної цивілізації. ‹…› Людина, а не машина, не технологічний процес стає центром наукової проблематики».

Практичне заняття № 3-4

Тема 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою

Мета: розглянути особливості університету як учбового закладу та напрямку його розвитку.

Питання для обговорення

1. Університет як (вищий) учбовий заклад. Болонський університет як орієнтир розвитку сучасних університетів.

2. Фундаменталізація як напрям розвитку університетської освіти.

3. Індивідуалізація університетської освіти, її прояви і форми.

4. Місце університетів в подоланні інформаційної кризи, розвитку інноваційних технологій в освіті та обробці інформації.

Завдання для самостійної роботи

1. В чому необхідність виникнення університетів та їх розвитку

Похожие материалы

Информация о работе