Відповіді на екзаменаційні питання № 1-13 дисципліни "Регіональна економіка" (Економічні закони і закономірності розміщення виробництва. Економічне районування і його практичне значення)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

організації території згідно з закономірностями розміщення.

Принципи:

-  Принцип раціонального розміщення виробництва(розташування виробництва,яке забезпечувало б високу ефективність народного господарства). Він передбачає:

+ наближення матеріаломістких, енергомістких,водомістких виробництв до джерел сировини,палива, енергії, води

+ наближення трудомістких галузей до районів і центрів зосередження трудових ресурсів, що сприяє ефективному використанню трудов. Ресурсів за статтю,віком,кваліфікацією

+ наближення масового виробництва мало транспортабельної продукції до місць її споживання(хлібопечення, молоко, будівельні матеріали)

+ запобігання зустрічним перевезенням однотипної продукції,сировини, матеріалів, палева з одного регіону до іншого

+ обмеження надмірної концентрації промислових об'єктів у великих містах, одночасне надання переваг малим і середнім містам, колишнім райцентрам

+ охорона навколишнього середовища і забезпечення нормальних екологічних умов проживання населення.

-  Принцип комплексного розміщення виробництва. Передбачає:

+ комплексне використання природно-ресурсного використання,включаючи вторинні ресурси та відходи від виробничих процесів

+ раціональне використання трудових ресурсів шляхом створення у регіонів структур і виробництв з розмаїтим контингентом робочої сили

+ налагодження ефективних виробничих зв'язків між підприємством регіону

+ створення єдиної виробничої і соціальної інфраструктури з метою ефективного обслуговування локальних виробничих комплексів та населених пунктів, розташованих на певній території

-  Принцип збалансованості і пропорційності розміщення виробництва.(дотримання збалансованості між виробничими потужностями, обсягом виробництва, наявністю сировинних, енергетичних, трудових, земельних, фінансових ресурсів регіону

-  Принцип внутрішньодержавного та міжнародного територіального поділу праці.(держава повинна розвивати такі галузі і різновиди виробництва для яких воно має найкращі умови і продукція яких користується попитом на світовому ринку і є конкурентоздатною.

-  Принцип збереження екологічної рівноваги.(це-формування екологобезпечного типу господарства, раціональне використання природно ресурсного і трудового потенціалів регіону)

-  Принцип обмеженого централізму. (органічне поєднання стратегічних інтересів країни й інтересів регіонів, підприємств, населення.)

-  Принцип вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку регіону та областей.(зближення території за інтегральними показниками, що характеризує кінцеву результативність їх господарської діяльності.

4.  Визначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництва

Фактори розміщення продуктивних сил – це вся сукупність аргументів, що зумовлюють вибір місця розташування підприємств іх груп і галузей.

Напрями(фактори):

-природно-географічний (кількісний і якісний склад ресурсного потенціалу – родовищ корисних копалин, енергетичних,водних, лісових, земельних ресурсів, природно-кліматичних, природно-транспортних умов.)

- демографічні (це чисельність населення і його розміщення, кількісна і якісна оцінка трудових ресурсів у розрізі регіонів і областей)

-техно-економічний фактор (науково-технічний прогрес, транспортні умови, форми суспільної організації суспільства.)

-транспортний фактор(один з найбільш впливових при розміщенні продукт. Сил.

-соціально-економічний(мають важливе значення в розміщенні будь якого

Похожие материалы

Информация о работе