Відповіді на екзаменаційні питання № 51-61 дисципліни "Регіональна економіка" (Лісові ресурси України: господарське значення та основні шляхи раціонального використання. Тенденції розвитку галузевої структури економіки)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Критерії оцінки національно-господарського комплексу (ресурсно-виробничі ознаки). Фізично-якісні: трудові ( н-ня працездатного віку, рівень освіти, кваліфікації, рівень інтелекту); капітальні (к-сть п-ств за сферами і галуззями, технічний рівень в-цтва); сировинні (природні умови, рівень забезпеченності сировиною). Економічні:суб’єкти власності; об’єкти вланості; предмети власності; суб’єкти підприємництва; предмети праці; суб’єкти виробництва; форми виробничої інтеграції; суб’єкти споживання.                   В основі НГК лежить єдиний економічний простір країни (економічно насичена територія, яка поєднує в собі різноманітні об різноманітні об’єкти і зв’язки між ними: населені пункти, промислові підприємства, господарсько-опановані і рекреаційні площі, транспортні, інженерні та комунальні мережі тощо.)

Основні риси НГК України: наявність потужної промислової і агропромислових ланок; надмірно високий рівень зосередженості промисловості в промислових агломераціях; переважно екстенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва з недосконалими системами землеробства; наявність розгалуженої транспортної системи; недостатній розвиток ринкової, виробничої, соціальної та екологічної інфраструктури; слабкий розвиток інноваційного комплексу; низька забезпеченість власними паливно-енергетичними ресурсами.

60. Сучасна галузева структура економіки України

Галузева структура — співвідношення між різними галузями економіки в регіонах країни.

Структура економіки є  динамічною, постійно розвивається, удосконалюється. Особливо на цю динаміку вливає НТП.

В Україні введена « Класифікація видів економічної діяльності » в 1996 році — відповідно до класифікації видів економічної діяльності, прийнятої статистичною комісією ЄС.

За цією класифікацією економічна діяльність (ЕД) — це процес поєднання дій, які дають змогу одержати відповідний набір продукції чи послуг.

Промисловість України історично орієнтована на розвиток чорної металургії. Для України характерна низька частка галузей сфери послуг і висока частка промисловості й особливо с/г у ВВП.

Галузева структура характеризується певними регіональними особливостями. У 8-ми областях, переважно західних регіонах,  у с/г виробляється більше валової доданої вартості, ніж у п-ті. Відрізняються Донецька, Дніпропетровська, Полтавська обл.. у добувній п-ті.

Значними залишаються диспропорції в соц.-ек. розвитку регіонів. Це стосується співвідношення між максимальними та мінімальними показниками випуску промислової продукції на душу н-ня в різних регіонах (майже 12 разів). Значна асиметрія у регіональному розподілі інвестицій в основний капітал: в Донецьку, Київську, Одеську- 67%, тоді як в інші – 1 % держ. капіталовкладень.   

61. Тенденції розвитку галузевої структури економіки.

Галузева регіональна структура господарства безпосередньо відображає процес суспільного поділу праці. На її основі аналізуються міжгалузеві пропорції і зв’язки, порівнюються показники економічної ефективності виробництва.

Пропорції і виробничі зв’язки між галузями — галузева структура економіки, яка свідчить про ступінь розвитку суспільного поділу праці і, разом з тим, його кооперацію.

За даними статистики у промисловості відокремлюють 280 галузей

Похожие материалы

Информация о работе