Відповіді на екзаменаційні питання № 1-10 дисципліни "Регіональна економіка" (Поняття регіональної економіки. Неокласична теорія економічного розвитку М. Фрідмана)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Таким чином, економічна статистика допомагає використовувати відповідні методи й способи розробки планів, які б задовольняли потреби розвитку народного господарства. Завдання статистики в регіональній економіці полягають у тім, щоб на конкретних прикладах розкрити економічні можливості в розвитку продуктивних сил країни, знайти оптимальне їхнє розміщення, ефективно використовуючи весь наявний економічний і природно-ресурсний потенциал. економіки окремих регіонів.

4.  Завдання регіональної економіки.

1.  ефективне відтворення ресурсної бази виробництва й природокористування;

2.  раціональне використання трудового, виробничого й соціального потенціалів;

3.   здійснення структуризації державних комплексів відповідно до нових умов соціально-економічного розвитку території;

4.   формування ефективної моделі ринкового господарювання, здатної до підвищення конкурентоспроможності національних товаровиробників.

5.  Визначення резервів підвищення ефективності соціально-економічного розвитку.

6.  Усунення диспропорцій регіонального розвитку.

7.  Формування економічної самостійності регіонів.

8.  Збереження навколишнього середовища.

Для рішення завдань необхідно перебороти наслідки соціально-економічної кризи, остаточно адаптувати народногосподарський комплекс до ринкових умов. Таким чином, можна сказати, що рішення завдань прикладного напрямку безпосередньо залежить від сформованості методологічних основ.

5.  Методологія регіональної економіки.

Метод (від греческ. metodos )- сукупність прийомів і операцій практичного й теоретичного освоєння дійсності, це способи пізнання дійсності й послідовного планомірного шляху встановлення істини. - . . . Сукупність методів, які застосовуються в ході наукових досліджень, називається методологією Поглиблення взаємозв'язку наук приводить до їхнього взаємопроникнення, використанню наукових досягнень однієї області в інші, що збагачує науку, розширює масштаби її територіального застосування. Для обґрунтування ефективного розміщення продуктивних сил у проектних розробках науковці й фахівці використовують цілу систему спеціальних економічних методів.

Ґрунтуючись на принципах і закономірностях матеріалістичної діалектики (закон взаємного переходу кількісних змін у якісні, закон єдності й боротьби протилежностей, закон заперечення заперечення й ін.), учені розглядають народне господарство як систему, що складається з ряду підсистем,

У регіональній економіці використовуються наступні основні методи досліджень

аналітичний і порівняльний метод, балансовий метод, статистичний метод, нормативний, економік-математичного моделювання й інші методи, які будуть освітлені в окремому розділі.

Серед перерахованих методів – провідне місце належить системному аналізу, що опирається на принцип поетапності (постановка мети, визначення завдань, формулювання наукової гіпотези, комплексне вивчення особливостей оптимального варіанта розміщення галузей). , що дозволяє вивчати структури галузей господарства, їхні внутрішні зв'язки й взаємодія. З його допомогою можна порівнювати різні варіанти рішення проблем удосконалення розміщення виробництва й вибрати для практичного використання кращі з погляду

Похожие материалы

Информация о работе