Регіональна економіка: Методичні рекомендації до семінарських занять

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство фінансів України

Харківський інститут фінансів Українського державного

університету фінансів та

міжнародноїторгівлі

 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Харків

2011

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету

фінансів та міжнародної торгівлі

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Методичні рекомендації

до семінарських занять

для студентів денної (заочної) форми навчання

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

галузь знань – 0305 Економіка та підприємництво

Харків

2011

УДК 330.3(072+075.8)

ББК 65.01р30-2

          Р50

Затверджено до друку рішенням методичної ради ХІФ УДУФМТ

Протокол від 28.03.2011 р. №1

Рецензенти: Довгаль О. М. – професор Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», доктор екон. наук.

Городецька Т. Е. – в. о. зав. кафедри державних фінансів Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, канд. екон. наук.

Укладачі: Головій В. М. – доцент, канд. держ. упр., Панкратова О.М. – доцент, канд. екон. наук.

Р50

 
Методичні рекомендації з курсу «Регіональна економіка» до семінарських занять освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, галузь знань – 0305 Економіка та підприємництво. – ХІФ УДУФМТ, 2011. –  48 с.

Видання містить анотацію тем навчального курсу та методичні вказівки до їх самостійного вивчення, плани семінарських занять, тематику  рефератів, контрольні питання та списки рекомендованої літератури для роботи з кожною темою.

УДК 330.3(072+075.8)

ББК 65.01р30-2

 Панкратова О. М., Головій В. М., 2011

РВВ ХІФ УДУФМТ,

ã Харківський інститут фінансів УДУФМТ, 2011


АНОТАЦІЯ

Метою навчальної дисципліни «Регіональна економіка» є формування знань про теоретичні та практичні засади територіальної організації продуктивних сил України, вивчення сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки.

Завдання навчальної дисципліни «Регіональна економіка»:

 вивчення теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики;

 оволодіння знаннями про територіальну і галузевій структурі господарчого комплексу України та її регіонів;

 усвідомлення необхідності раціонального та ефективного використання природних, людських і науково-виробничих ресурсів регіонів і держави.

Предмет навчальної дисципліни «Регіональна економіка» - господарчий комплекс України та її регіонів.

Навчальний курс «Регіональна економіка» передбачає вивчення теоре-тичних питань і практичних аспектів предмета.

Програма навчального курсу «Регіональна економіка» передбачає вивчення теоретико-методологічних засад, умов та факторів економічного розвитку; розгляд господарського комплексу в цілому, його газузевої та регіональної структури; аналіз сучасної економіки України.

Методика вивчення навчального курсу передбачає знання основних понять і категорій економічної теорії, використання загальнонаукових методів і на цій основі оволодіння питаннями територіальної організації економіки на державному та регіональному рівні.

Дисципліна «Регіональна економіка» є нормативною.

Вивчивши дисципліну «Регіональна економіка», студент повинен знати:

- Методологічні основи регіональної економіки;

- Сучасні особливості економічного розвитку України та її віддільних регіонів;

- Галузеву і територіальну структуру господарського комплексу України;

вміти:

- Оцінювати сучасний стан економіки України;

- Аналізувати економічний розвиток регіонів;

- Визначати роль окремих факторів у розміщенні підприємств різних галузей;

- Прогнозувати розвиток національної економіки на основі вивчення сучасних тенденцій господарського комплексу.

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час аудиторної роботи.
МОДУЛЬ 1. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни.

Предмет і завдання курсу. Структура та зв'язок курсу з системою навчальних дисциплін. Завдання курсу. Значення курсу у професійній підготовці економістів.

Методологічні основи курсу. Основоположники вчення про фактори розміщення продуктивних сил економіки і соціологи Й. Г. Тюнен  та А. Вебер і їхні теорії «штандорту».

Місце і роль України в світовому економічному просторі.

Методичні вказівки

На початку вивчення курсу «Регіональна економіка» необхідно звернутися до навчальної дисципліни «Політекономія» як фундаментальної для всіх економічних наук з метою повторити понятійний апарат і основні економічні закони.

При вивченні даної теми слід, перш за все, розглянути поняття

Похожие материалы

Информация о работе