Глосарій з навчальної дисципліни «Історія міжнародних відносин»

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 
 


ГЛОСАРІЙ

з навчальної дисципліни

«ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»

для студентів денної та заочної форми навчання

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,

6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Укладач: к.і.н. Мухіна І.Г.


Методичні рекомендації щодо користування глосарієм

з навчальної дисципліни «Історія міжнародних відносин»

Глосарій підготовлений для студентів денної та заочної форм навчання. В ньому у алфавітному порядку розташовані ключові терміни і поняття що використовуються у навчальному процесі. Оволодіння термінологією дозволить студентам практично використовувати набуті знання на семінарських заняттях та при написанні контрольних робіт.

ГЛОСАРІЙ
 З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»
      Автономія – самоуправління, право населення будь-якої національно-територіальної одиниці ( республіки, області, округа) самостійно вирішувати справи внутрішнього управління у відповідності до конституції або положення;
      Агресія – озброєний  напад однієї чи декілька держав (груп) на іншу державу з метою захоплення її території, політичного і економічного підпорядкування, підкорення населення
     Альянс – союз, об’єднання
     Анархія – безвладність, стихійність, неорганізованість, безладдя, хаос
     Анексія – захоплення, примусове приєднання території іншої держави
     Банкрутство – неможливість сплатити борг підприємству, фірмі, особі та ін.
     Бойкот - прийом політичної та економічної боротьби, який супроводжується припиненням відношень з державою ( підприємством, особою та ін.), ігнорування їх
     Бюджет – розподіл прибутків і видатків
     Геноцид- знищення окремих груп  населення за расовими, національними ознаками, важкий злочин проти людства
     Глобалізація – процеси ( економічні, політичні, екологічні та ін.), що охоплюють усю земну кулю, мають всезагальний характер, це інтеграція народних господарств у міжнародну економіку через торгівлю, іноземні інвестиції, рух капіталів, пересування і поширення технологій тощо
     Глобалізм – принцип підходу до формування, організації, функціонування і розвитку миру як цілісної економічної, соціокультурної та політичної суперсистеми
     Гуманізм – суспільне визнанння гідності і свободи особистості, її всебічний розвиток, людяність суспільних відносин
    Деколонізація – процес розпаду світової колоніальної  системи після Другої світової війни
     Демілітаризація – роззброєння, заборона будь-якій державі мати укріплення, військову промисловість і збройні сили
    Демократія – державний устрій, при якому влада юридично належить народу та проголошується свобода і рівноправність громадян; спосіб керівництва, при якому забезпечується активня участь і вирішальний вплив на рішення всього колективу
    Демократизація – процес ствердження принципів демократії в країні, послідовне встановлення і розвиток демократичного устрою
    Денаціоналізація – повернення державою націоналізованих підприємств та майна колишнім власникам
    Десталінізація – процес зламування тоталітарної системи, встановленої під час правління Й. Сталіна, розбудова держави на  демократичній основі без повної руйнації панівної системи влади в країні, що розпочалася після 1953 р. в СРСР
     Децентралізація – послаблення централізації, система управління, при якій частина функцій центральної влади переходить у ведення місцевих органів самоуправління
      Диктатура – нічим не обмежена влада, яка виражає інтереси правлячого класу
     Дискредитація – підрив довіри чи авторитету
     Дискримінація – обмеження прав, пригноблення населення колоніальних та залежних країн, національних меншин, позбавлення їх елементарних людських прав, знущання над ними
     Домініони – держави, які входять у так звану співдружність, яку очолює будь-яка держава (у Великобританію входили домініони Канада, Нова Зеландія, Австралійський Союз)
     Зовнішня політика – система економічних, організаційних, політичних заходів по розвитку зовнішньоторгових відносин даної держави
     Ізоляціонізм – політика уособлення, ізоляція, позбавлення можливості спілкування з іншими тощо
     Імпорт – ввезення у країну іноземних товарів та капіталів

Похожие материалы

Информация о работе