Глосарій з навчальної дисципліни «Історія міжнародних відносин», страница 3

     Націоналізм – політика та ідеологія у сфері відносин між націями ( крайні форми прояву – расизм і шовінізм)
     Нацизм – німецький фашизм
     Нейтралітет – невтручання у будь-які спори, у боротьбу між двома сторонами; становище держави, яка не бере участі у війні і займає однакову позицію до воюючих держав
     Окупація – у  міжнародному праві – тимчасове захоплення збройними силами однієї держави частини або всієї території іншої держави без придбання суверенних прав на неї
      Олігархія – політичне і економічне панування невеликої групи експлуататорів ( фінансова, промислова та ін.)
      Опозиція -  група осіб всередині будь-якої організації, яка протиставляє свої погляди, свою політику поглядам та політиці більшості
      Пакт -  міжнародний договір великого політичного значення
      Патент – посвідчення, яке надається винахіднику на право користування своїм винаходом; документ на право заняття торгівлею або промислом
      Пацифізм – антивоєнний рух, представники якого виступають проти  будь-яких війн, поза залежності від  їх характеру і цілей
      Податки – обов’язкові сплати, які стягуються з юридичних та фізичних осіб
      Приватизація  -  надання державою  права на будь-яку власність, майно фізичним та юридичним особам у встановленому порядку
      Расизм – антинаукова теорія або реакційна політика, яка спрямована на ненависть до людини, в основі якої лежить хибне ствердження про біологічну і психічну нерівноцінність людських рас
      Ратифікація – затвердження вищим органом державної влади вже підписаного уповноваженими представниками сторін, що домовляються, міжнародної угоди
     Резолюція – колективне рішення, яке прийняте в результаті обговорення  будь-якого питання; письмова домовленість, розпорядження посадової особи на діловому аркуші
    Реабілітаризація – відновлення гідності, репутації хибно звинуваченої особи; відновлення в адміністративному порядку чи за рішенням суду у колишніх правах 
    Реорганізація -  перебудова, перетворення
    Репарації -  грошові  чи натуральні виплати, які здійснюються переможеною країною переможцю у якості відшкодування збитків від війни
    Репресії -  каральні заходи, покарання
    Референдум -  всенародне опитування, голосування для вирішення особливо важливого державного питання
    Рух Опору- національно-визвольний, антифашистський рух під час Другої світової війни 1939-1945 рр., який розгорнувся в країнах Заходу і Сходу
     Санкції – затвердження, ухвалення вищою інстанцією будь-якого акту для надання йому юридичної сили; міра покарання за порушення закону, договору; міра примушення по відношенню до держави, яка порушила зобов’язання
    Сепаратизм -  намагання відокремитися, уособитися
    Суверенітет -  незалежність і самостійність держави у її внутрішніх справах і зовнішніх відносинах, які не допускають іноземного втручання
    Терор – політика залякування, придушення противника вимушеними заходами, актами, у тому числі  його фізичне винищення
    Тоталітаризм - ідеологічна течія, яка грунтується на відкритій терористичній диктатурі;  одна із форм авторитарної держави, при якій здійснюється  контроль над усіма сферами суспільного життя, заборона демократичних організацій, мілітаризація, репресії проти прогресивних сил
    Ультиматум -  дипломатична нота, в якій викладена категорична вимога, невиконання якої загрожує розривом дипломатичних стосунків і застосуванням сили; вимога, що супроводжується погрозами
    Фашизм – реакційна політична течія, яка виражає інтереси більш агресивних кіл; відкрито терористична диктатура
    Економічна інтеграція – вища ступінь міжнародного розподілу праці; процес розвитку глибоких і усталених взаємозв’язків груп країн, який ґрунтується на проведенні узгодженої міждержавної економіки і політики
    Ескалація – поступове посилення, збільшення, розширення будь-яких процесів 
    Експансія – політика держави, спрямована на поширення свого впливу на інші країни і яка здійснюється дипломатичними, економічними та військовими заходами; розширення панування монополістичних об’єднань
    Експорт – вивіз капіталів чи товарів за кордон
    Експропріація – примусове відчуження чого-небудь, примусове позбавлення власності на засоби виробництва, яке здійснюється, як правило у ході революції
     Еміграція – вимушене чи добровільне переселення в іншу країну, що викликається політичними, економічними та іншими причинами