Глосарій з навчальної дисципліни «Історія міжнародних відносин», страница 2

     Інвестиції - довгострокове вкладення капіталу у будь-яке підприємство, галузь з метою отримання прибутків
     Індустріалізація – створення крупної промисловості і галузей, що виробляють знаряддя і засоби виробництва ( важка промисловість)
     Інтеграція – об’єднання  у ціле будь-яких груп, класів, елементів тощо
     Інтервенція – примусове втручання однієї чи декілька держав у внутрішні справи будь-якої держави, вторгнення з метою захоплення території, придушення революційного чи національно-визвольного руху та ін.
     Інфляція – знецінення паперових грошей внаслідок випуску їх у обіг у розмірах, що перевищують потреби товарообігу
     Імігранти  - іноземці, що переселяються у будь-яку країну на постійне або довгострокове проживання
     Капітал – економічна категорія, яка виражає вартість, що приносить додаткову вартість ( виробничий, торговий, авансований, обіговий та ін.)
     Капіталізм – суспільний устрій,  при якому засоби виробництва належать класу капіталістів (буржузії), які використовують працю найманих робітників
     Коаліція – об’єднання, угода, союз держав ( організацій) та ін. для досягнення спільної мети
     Колективізація – процес примусового об’єднання селянських господарств у комуни, колективні господарства з метою організації суспільної праці і суспільного розподілу продуктів праці
     Колоніалізм – система пригноблення  слабко розвинутих в економічному відношенні країн
      Колонії – країни, які примусово захоплені  і експлуатуються іншими державами
      Комунізм – безкласовий суспільний устрій з єдиною всенародною власністю на засоби виробництва і суцільною соціальною рівністю усіх членів суспільства, при якому здійснюється принцип «від кожного – за здібностями, кожному - за потребами»
        Комюніке  - офіційне звернення, яке публікується у засобах друку або яке передається по радіо, телебаченню тощо 
       Конвенція – міжнародний договір з будь-якого спеціального питання
       Консолідація – укріплення, зміцнення, об’єднання сил, груп, країн та ін.
       Контрибуція – гроші або будь-які матеріальні цінності, які стягуються після війни з переможеної держави на користь держави-переможниці
       Контингент – склад осіб певної категорії, який має певну ціль у діяльності
       Конфедерація – об’єднання, союз
       Конфіскація – примусове відчуження у власність держави майна  за вироком суду або в адміністративному порядку
       Конфронтація – протиставлення, сутичка між особами, групами та ін.
       Концесія – угода, укладена державою з приватним підприємцем, ноземною фірмою на експлуатацію промислових підприємств, земельних ділянок та ін.; підприємство, організоване на підставі цієї угоди
       Корпорація – група осіб, яка поєднана спільністю професійних або станових інтересів, суспільство, союз
       Корупція – підкуп, продажність, хабарництво
       Кредити – надання у борг товарів або грошей
      Лібералізація – політична та ідеологічна течія, у якій пропагуються демократичні свободи, забезпечення достатньої свободи індивіда в економіці та інших сферах діяльності
      Ліквідація – припинення діяльності підприємства, установи тощо; знищення
      Ліцензія – дозвіл на право ввезення і вивезення товару, на використання патенту, на право виробництва будь-якої продукції
      Мандат – документ, який засвідчує будь-які права чи повноваження
      Міграція – переселення, пересування, переміщення населення, капіталу тощо
     Міжнародне право – правова система договірних і звичайних норм та принципів, які виражають узгоджену волю держав
     Міжнародні відносини – система політичних, економічних, технічних, культурних, військових, дипломатичних та інших взаємоусталених зв’язків і взаємодій суб’єктів міжнародних відносин (держав, народів, міждержавних урядових і неурядових об’єднань та організацій, партій і рухів, окремих осіб та груп)
     Міжнародні економічні відносини – зв’язки, які встановлюються між державами світу в результаті торгівлі, міграції робочої сили, вивозу капіталу, міжнародного кредиту, валютних відносин і науково-технічного співробітництва
     Мілітаризація -  підкорення економічного, політичного і суспільного життя країни цілям підготовки до завойовницьких  війн
     Монархія – форма правління, при якій  державу очолює  одна особа – монарх ( цар, король, імператор та ін.); держва з такою формою правління
     Монополії – виключне право на виробництво чи продаж; велике капіталістичне об’єднання, яке виникло на основі високого рівня концентрації виробництва і капіталу з метою встановлення панування в будь-якій області господарства та отримання монопольно високих прибутків та надприбутків