Проектування локальної комп’ютерної мережі типу Ethernet, страница 2

Примітка: - комп’ютери розміщати посередині чи по краям відповідних (згідно з планом) стінок;

                     - висота поверхів 3 м;

                     - в кожному варіанті застосовується тільки один сервер, який розміщується на 1-му поверху.

ДАННІ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКУ ЗАТРИМАННЯ, ЗАТУХАННЯ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОЇ ТОПОЛОГІЇ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Таблиця № 3

варіанта

Про-

токол

l *

(км)

Lп

(байт)

Lack

(байт)

Vп=Vаск

(бод)

C

(108 м/с)

W

(окно)

p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

36

ABPFD

768

192

9600

2,4

-

0,07

Примітка: - l * - найбільша довжина фрагменту мережі, яка розрахована для прийнятої топології за вихідними даними, наведеними в таблицях 1,2;

                     - Lп, Lack, Vп=Vаск, C, W, p – довжина пакетів інформаційного та зворотнього, швидкість передачи пакетів інформаційного та зворотнього, швидкість світового потоку, ширина вікна, вірогідність помилки передачи інформаційного пакету;

- для кожного варіанту заливкою відзначено параметр (прийняти до 10 значень) для проведення досліджень;

- результати досліджень зобразити у вигляді графіка залежності ефективності від виділеного м   параметру.

Враховуючи існуючи в м. Харкова ціни на це обладнання (вказати джерело цих цін – назви фірм) скласти таблицю використовуваного пасивного обладнання, яка повинна вмістити всі потрібні для подальшого застосування (для розрахунків затухань, затримань, енергетичного балансу, вартості) параметри. Зміст таблиці узгодити з керівником роботи.

Вибір активного обладнання

Сформулювати вимоги до вибору активного обладнання, яке застосовується в топології. Привести обгрунтування вибору цього обладнання (наприклад, обмеження довжини лінії, обмеження площі поверху або кімнати та інше). Враховуючи існуючи в м. Харкова ціни на це обладнання (вказати джерело цих цін – назви фірм) скласти таблицю використовуваного активного обладнання, яка повинна вмістити всі потрібні для подальшого застосування (для розрахунків затухань, затримань, енергетичного балансу, вартості) параметри. Зміст таблиці узгодити з керівником роботи.

Виконання розрахунків параметрів комп’ютерної мережі

Розрахунок довжин з’єднувальних ліній

З’єднувальні лінії з’єднують персональні комп’ютери і активне обладнання.  Для заданого розміщення комп’ютерів (згідно даних таблиці № 3) довжина ліній залежить від розміщення комутаторів (switches). Розміщення останніх повинно забезпечувати мінімальну загальну ціну всіх з’єднувальних ліній. Ціна окремих дільниць ліній може залежати від типу ліній (електричний кабель, скручена пара, оптоволокно – індекс i), номеру будинку (індекс j), номера поверху (індекс к), номеру дільниці (індекс n) і мати позначення як елемент масиву  lijkn , де

          - загальна довжинатипу лінії в мережі, і = 1, 2, 3

               - загальна довжина і-й лінії мережі в n-у будинку, n=1,2,3,4 і т.д.

З урахуванням вихідних даних (таблиці № 2, 3) та обраної топології мережі оптимізація (мінімізація) довжини з’єднувальних ліній пов’язана з відповідним розміщенням активного обладнання (хабів або інших комутаторів). Рекомендується розміщати комутатори поряд з сервером або в дозволених містах (в углах кімнати) відповідних поверхах. Ця задача повинна вирішуватися за допомогою моделювання мережі і враховуватися при розробки відповідної програми .

2   План розташування будинків і розміщення комп’ютерів

Рис. 1 Індивідуальне завдання: розташування будинків і робочих станцій
3   Технологія виконання розрахункової роботи

3.1 Розробка топології мережі