Проектування локальної комп’ютерної мережі типу Ethernet, страница 4

Розрахунки затухання  найбільшої ділянки мережі

L1=100 m  Att=(100/100)*9.8+2*0.3 = 10.4 dB < 16.75 dB

L2=140 m  Att=(140/100)*9.8+2*0.3 = 14.32 dB < 16.75 dB

Як бачимо усі результати обчислень згідно з погонними даними менше ніж максимальні, що є дуже добре для функціонування мережі.

На цьому можна зробити висновок: якщо вказані вище розрахунки відповідають нормам при найбільшій відстані між двома машинами ( а ми в цьому переконалися), то вони будуть відповідати і на менших ділянках мережі.

Розрахуємо ефективність протоколу  APBFD від швидкості передачі пакетів Vn. При побудові графіку (Рис. 6) було обрано такі параметри за замовченням:    tобр=0.05 мс.

Вхідні дані:

Знайти:

 ефективність

Рішення:

,

,

,

.

Простежимо залежність зміни ефективності протоколу обміну в залежності від Vn на графіку (Рис. 6):

Рис. 6 Ефективність протоколу від швидкості передавання

Розрахуємо ефективність  застосування прийнятої структури кадру:

За варіантом  кадр 802.3 (<<RAW>>). Розглянемо структуру цього кадру:

P

SFD

DA

SA

Length

Data

PAD

CRC

7

1

6

6

2

528 (48…1502)

4

4

hк=Lинф/Lобщ=(768-30)/768=0,961*100 %=96.1 %

Обчислимо ефективність протоколу ABPFD по даним з індивідуального завдання:

          Таким чином загальна ефективність роботи мережі обчислюється за формулою:

hобщ=hк*hпр=0,961*0,7545=0,725*100 %=72.5 %

Таким чином при використанні Ethernet 100Mbps отримаємо замість 100Mbps значення 100 * 0.725  = 72.5 Mbps.


Висновок

Пророблена робота являє собою дослідження в області мережних технологій і систем передачі даних. За допомогою розроблених програм були проведені, відповідно до індивідуального завдання, вибір оптимальної топології мережі. Підраховано вартість (з урахуванням податку на додану вартість) устаткування, необхідного для побудови оптимального варіанта мережі. Проведено техніко-економічний аналіз (по співвідношенню ціна/ефективність) доцільності використання обраного устаткування з наявного на ринку м. Харкова. Обчислено ефективність протоколу обміну, і вивчена залежність зміни ефективності протоколу від зміни імовірності помилки. Побудовано графік цієї залежності.


Додаток А. Текст програми

Файл rgz.pas

program RGZ_Komp_seti;

uses crt, graph;

const

 etazh=3;

type

 mas_1=array[1..4,1..4] of word;

 mas_2=array[1..17,1..4] of word;

 tovar = record

         name:string[40];

         cena:real;

        end;

 xxx = record

        name:string[40];

        kol:word;

       end;

var

 Gd, Gm: Integer;

 zd: mas_1;  (*массив координать зданий*)

 comp: mas_2;(*массив координат компьютеров*)

 pice:array[1..12] of tovar;

 tov: array[1..12] of xxx;

 i:byte;

 cc:char;

function IntToStr(I: Longint): String;

var

 S: string[11];

begin

 Str(I, S);

 IntToStr := S;

end;

 (*Инициализация графики*)

 Procedure Init_graph(var gd_, gm_:integer);

 begin

  gd_:=Detect;

  InitGraph(gd_,gm_, '');

  if GraphResult <> grOk

   then

   begin

    writeln('ERROR: Ненайден модуль EgaVga.Bgi');

    Halt(1);

   end;

 end;

 (*Процедура записи записи координат здания и раб. станций*)

 Procedure Init_koord(var z:mas_1; var c:mas_2);

 var

  f1, f2: text;

  i,j,a:byte;

  code:integer;

  s,temp:string;

 begin

  assign(f1,'koord_zd.txt');

  reset(f1);

  temp:='';

  s:='';

  for i:=1 to 4 do

    begin

     j:=1;

     readln(f1,s);

     for a:=1 to length(s) do

      begin

       if s[a]<>' 'then

        temp:=temp+s[a]

                   else

        begin

         val(temp,z[i,j],code);

         temp:='';

         inc(j);

        end;

      end;

     end;

  close(f1);

  assign(f2,'koord_pk.txt');

  reset(f2);

  s:='';

  temp:='';

  for i:=1 to 17 do

    begin

     j:=1;

     readln(f2,s);

     for a:=1 to length(s) do

      begin

       if s[a]<>' 'then

        temp:=temp+s[a]

                   else

        begin

         val(temp,c[i,j],code);

         temp:='';

         inc(j);

        end;