Робоча навчальна програма з дисципліни "Конструкції з дерева та пластмас" (Мета вивчення дисципліни та її місце у навчальному процесі. Зміст дисципліни), страница 4

№ п/п

Тема та зміст заняття

Обсяг годин

денна

заоч

1

Загальна характеристика будівельних конструкцій з де­ревини та пластмас. Розвиток та області застосування конструкцій з дерева та пластмас.

1

3

2

Деревина та пластмаси як будівельні матеріали.

Будова та склад деревини. Склад і структура полімерних матеріалів. Фізико-механічні властивості. Вплив факто­рів на механічні властивості.

3

5

3

Застосування конструкцій з дерева та пластмас в части­нах будівель. Групи і класифікація конструкцій. Конс­труктивна схема та принципи компонування будівель, капітальність конструкцій. Гниття деревини та захист дерев’яних конструкцій від біологічного ураження. Го­рючість деревини та забезпечення вогнестійкості де­рев’яних конструкцій. Вогнестійкість конструкцій з пла­стмас. Вимоги до якості і вибір лісоматеріалів для еле­ментів конструкцій. Сортність деревини.

5

8

4

Розрахунок елементів суцільного перерізу.

Розрахунок конструкцій за граничними станами, система коефіцієнтів надійності, основні розрахункові характе­ристики матеріалів.

2

4

5

З’єднання елементів дерев’яних та пластмасових конс­трукцій.

Призначення та класифікація з’єднань елементів конс­трукцій. Основи проектування, виготовлення та розраху­нку з’єднань дерев’яних конструкцій.

Проектування з’єднань елементів пластмасових констру­кцій.

2

10

6

Розрахунок елементів складеного перерізу на податли­вих зв’язках.

Область застосування та загальна характеристика стати­чної роботи складених елементів. Врахування податли­вості зв’язків при розрахунку елементів.

5

10

7

Виготовлення дерев’яних конструкцій.

Технологічний процес виготовлення дерев’яних конс­трукцій. Механічна обробка та сушка пиломатеріалів. Режими склеювання та захист деревини при виготов­ленні КДК.

2

5

8

Експлуатація, ремонт та підсилення дерев’яних констру­кцій. Економіка конструкцій.

Правила експлуатації та обстеження конструкцій. Ре­монт та методи підсилення дерев’яних конструкцій при реконструкції будівель.

Визначення економічної ефективності конструктивного вирішення будівлі методом порівняння варіантів.

2

5

9

Огороджуючи конструкції будівель.

Проектування і розрахунок огороджуючи конструкцій покриття будівельного та індустріального виготовлення.

12

22

10

Плоскі суцільностінчаті конструкції.

Принципи конструювання та розрахунку крокв, підко­сно-балкових систем, дощатоклеєних та клеєфанерних балок, арок, рам, колон.

20

25

11

Плоскі наскрізні конструкції.

Принципи конструювання та добір перерізів елементів дерев’яних та деревометлевих ферм трикутного, сегмен­тного і багатокутного обрису. Проектування та розраху­нок наскрізних колон.

26

29

12

Просторові конструкції та споруди спеціального призна­чення.

Область застосування, класифікація і основи розрахунку просторових конструкцій та споруд спеціального при­значення

14

20

2.  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Вид

Назва

1

Основна

Конструкции из дерева и пластмасс / Под ред. Г.Г. Калсена и Ю.В. Слицкоухова – М.: Стройиздат, 1986.-554с.

2

Деревянные конструкции. Нормы проектирования: СниП II-25-80 – М.:Стройиздат, 1982.-64с.

3

Гринь И.М. Конструкции из дерева и синтетических материалов: Проектирование и расчет – К.; Донецк.: Вища школа, Головное изд-во, 1979.-272с.

4

Конструкции из дерева и пластмасс: Примеры расчета и конструирования / Под ред. В.А. Иванова – К.: Будівельник, 1981.-400с.

5

Методические указания к лабораторным работам по курсу «Конструкции из дерева и пластмасс» / Н.Н. Трекин – Сумы: СХИ, 1995.-29с.

6

Рабочие чертежи деревянных конструкций / А.А. Любимов, В.Ф. Кириленко, Л.А. Бондаренко и др. – Симферополь: КИПКС, 1992.-32с.