Робоча навчальна програма з дисципліни "Конструкції з дерева та пластмас" (Мета вивчення дисципліни та її місце у навчальному процесі. Зміст дисципліни), страница 2

№ п/п

Тема та зміст заняття

Обсяг годин

денна

заоч

1

Вступ. Короткий історичний огляд розвитку конструкцій з дерева та пластмас, їх загальна характеристика, область застосування, переваги й вади, принципи проектування.

2

-

2

Фізико-механічні властивості деревини та пластмас. Бу­дова та склад деревини. Склад і структура синтетичних полімерних матеріалів. Характеристика фізичних влас­тивостей деревини та пластмас. Міцність та жорсткість матеріалів, особливості їх роботи під навантаженням. Вплив різних факторів на механічні властивості дере­вини та пластмас, їх врахування при розрахунку конс­трукцій.

2

-

3

Розрахунок елементів за граничними станами, система коефіцієнтів надійності, основні розрахункові характе­ристики матеріалів.

2

1

4

Розрахунок центрально розтягнутих (стиснутих), згина­льних, стиснуто-згинальних та розтягнуто-згинальних елементів.

2

1

5

Призначення з’єднань елементів конструкцій, їх класи­фікація та загальна характеристика роботи. Основи про­ектування, виготовлення та розрахунку з’єднань дере­в’яних конструкцій. З’єднання на циліндричних та плас­тинчатих нагелях, лобових врубках та упорах, шпонкові та клейові з’єднання, з’єднання з розтягнутими зв’язками. Проектування з’єднань елементів пластмасо­вих конструкцій.

2

1

6

Розрахунок елементів складеного перерізу на податли­вих зв’язках. Область застосування та загальна характе­ристика статичної роботи складених елементів. Враху­вання податливості зв’язків при розрахунку елементів.

2

1

7

Правила складування пиломатеріалів, способи сушіння деревини, види механічної обробки поверхонь, припуски на механічну обробку пиломатеріалів. Технологія виго­товлення клеєних дерев’яних конструкцій. Клеї, їх при­готування. Запре совка та склеювання. Застосування прогріву, режими склеювання. Механічна обробка та за­хист клеєних дерев’яних конструкцій.

2

-

8

Правила та режими експлуатації конструкцій. Догляд за станом та обстеження конструкцій. Реконструкція буді­вель, виявлення резервів несучої здатності та схеми під­силення конструкцій. Визначення економічної ефектив­ності конструктивного вирішення будівлі методом порів­няння варіантів. Основні техніко-економічні показники та фактори, що впливають на ефективність конструкцій.

2

-

9

Індустріальні конструкції покриття. Конструкція та принципи розрахунку трьохшарових плит з фанерними, азбестоцементними, склопластиковими та алюмінієвими обшивками.

2

1

10

Дощатоклеєні, армовані, клеєфанерні балки, балки на пластинчатих нагелях: призначення, типи, габаритні розміри, принципи конструювання та розрахунку.

2

1

11

Розпірні конструкції трикутного обрису, кружальні та стрілчасті арки: схеми, габаритні розміри, характеристи­ка статичної роботи. Правила проектування та розраху­нок дощатоклеєних та клеєфанерних арок, вказівки по проектуванню опорного та конькового вузлів конструк­цій.

2

-

12

Конструкції гнутих рам та рам з прямолінійних елемен­тів: схеми, габаритні розміри, особливості статичної ро­боти. Конструювання, розрахунок елементів рам та опо­рного, карнизного і конькового вузлів.

2

-

13

Дерев’яні колони будівель. Проектування центрально та позацентрово стиснутих колон: вибір розрахункових комбінацій зусиль, добір перерізу, перевірка міцності та стійкості колон; особливості роботи, конструювання і розрахунок сполучення ригеля з колоною та бази колони.

2

1

14

Класифікація кроквяних ферм. Складання розрахункової схеми, визначення навантажень та розрахункових зусиль в елементах. Добір перерізів центрально розтягнутих (стиснутих) та позацентрово стиснутих елементів.

2

1

15

Особливості розрахунку і принципи конструювання ферм трикутного обрису, сегментних та багатокутних ферм. Розрахунок, конструювання вузлів та з’єднань. Конструктивні моменти, що сприяють виникненню роз­вантажувального моменту у верхньому поясі.

2

-

16

Область застосування, класифікація, переваги й вади просторових конструкцій. Конструювання й розрахунок системи перехресних балок, кружально-сітчатих скле­піть, ребристих та ребристо-кільцевих куполів, структу­рних конструкцій.

2

-

17

Використання й принципи розрахунку пневматичних конструкцій. Схеми й принципи розрахунку башт, щогл, риштування та кружал.

2

-