Робоча навчальна програма з дисципліни "Конструкції з дерева та пластмас" (Мета вивчення дисципліни та її місце у навчальному процесі. Зміст дисципліни), страница 3

1.2.  ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

№ п/п

Тема та зміст заняття

Обсяг годин

денна

заоч

1

Випробування деревини на міцність та деформа­тивність.

Визначення границі міцності деревини при сти­ску, сколюванні та згині. Розрахунок модуля пружності при згині, встановлення характеру руйнування зразків.

2

-

2

Випробування з’єднання на циліндричних наге­лях.

Визначення несучої здатності та деформативно­сті з’єднання, порівняння руйнуючого наванта­ження з розрахунковою несучою здатністю з’єднання.

2

-

3

Правила складування пиломатеріалів, способи сушіння деревини. Механічна обробка пиломате­ріалів.

2

-

1.3.  ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

№ п/п

Тема та зміст заняття

Обсяг годин

денна

заочн

1

Розрахунок елементів дерев’яних конструкцій суцільного перерізу.

Визначення несучої здатності та підбір перерізів центрально розтягнутих (стиснутих), згинальних, стиснуто-згинальних та розтягнуто-згинальних елементів.

6

-

2

Розрахунок з’єднань елементів дерев’яних конс­трукцій.

Конструювання та розрахунок нагельних, шпон­кових та розтягнутих металевих з’єднань.

4

-

3

Проектування огороджуючих конструкцій по­криття. Розрахунок дощатого настилу, прогонів, лат. Добір і перевірка перерізу клеєфанерної плити.

2

2

4

Добір і перевірка перерізу дощатоклеєної і клеє­фанерної двосхилої балки покриття. Конструю­вання і розрахунок її вузлових з’єднань.

2

1

5

Добір і перевірка перерізу двосхилої балки по­криття з фанерною хвилястою стінкою. Конс­труювання і розрахунок її вузлових з’єднань. До­бір і перевірка перерізу позацентрово стисненої дощатоклеєної колони. Конструювання і розра­хунок її вузлових з’єднань.

2

1

6

Конструювання і перевірка перерізу тришарнір­них дощатоклеєних та клеєфанерних рам.

2

1

7

Конструювання і перевірка перерізу дощатоклеє­них і клеєфанерних арок.

4

1

8

Проектування плоских наскрізних конструкцій

4

2

9

Загальні питання з конструювання та проекту­вання просторових дерев’яних конструкцій

2

-

1.4.  САМОСТІЙНА РОБОТА