Робоча навчальна програма з дисципліни "Конструкції з дерева та пластмас" (Мета вивчення дисципліни та її місце у навчальному процесі. Зміст дисципліни)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

Затверджую

В.о. проректора з навчальної роботи

                                      Троценко В.І.

„___” _____________ 2005 року

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

на 2005-2006 навчальний рік

Дисципліна – Конструкції з дерева та пластмас

Спеціальність – 8.092101 „Промислове та цивільне будівництво”

Кафедра – Будівельних конструкцій

Факультет – Будівельний

РОЗПОДІЛ РОБОЧОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

Форма навчання

курс

Семестр

Види занять

Форма контролю

Всього годин

ЛК

ЛПЗ

Самост. робота

Контрол. робота

Курсова робота (проект)

Заліки

Іспити

Денна

IV

VIII

16

16

22

-

+

+

-

54

V

IX

18

18

72

-

+

-

+

108

Заочна

V

-

8

8

146

-

+

-

+

162

Робочу навчальну програму складено на основі навчальної програми з курсу “Конструкції з дерева та пластмас”, рекомендованої НМК Міністерства аграрної політики України та навчального плану, затвердженого Вченою радою університету

Робоча навчальна програма складена доцентом Савченко О.С. та розглянута на засіданні кафедри “Будівельних конструкцій” (протокол № ___ від “___” ___________ 2005 р.)

Завідувач кафедри                                     Л.М. Фомиця

Протокол погодження робочої навчальної програми

Назва дисциплін, вивчення яких базується на знанні предмету в межах програми

Кафедра

Прийняте рішення та підпис завідувача кафедри

1

Випробування будівельних конструкцій та споруд з основами наукових досліджень

БК

2

Розрахунок та конструювання просторових покриттів

БК

Програма погоджена та схвалена на засіданні методичної комісії (протокол №___ від ___.___.___)

Голова методичної комісії

ПОГОДЖЕНО:

Декан факультету

заочної освіти                                                                 Прасол В.І.

Начальник методичного відділення                              Лисенко Н.П.

МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Вивчення дисципліни має метою підготувати студентів до фахової діяльності в галузі проектування конструкцій з дерева та пластмас. Курс “Конструкції з дерева та пластмас” – складова частина циклу дисциплін “Будівельні конструкції”, що вивчаються майбутніми інженерами-будівельниками по спеціальності 6.092.100 та 8.092.101 “Промислове та цивільне будівництво”. Він формує інженерний погляд на розуміння дійсної роботи конструктивних систем будинків та споруд, розвиває навички конструювання та розрахунку сучасних конструкцій з дерева та пластмас.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ВИВЧЕННЯ ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ НА ЗНАННІ ПРЕДМЕТУ В МЕЖАХ ПРОГРАМИ

Назва дисципліни

Період вивчення (курс, семестр)

Денна

Заочна

1

Випробування будівельних конструкцій та споруд з основами наукових досліджень

V, IX

V

2

Розрахунок та конструювання просторових покриттів

V, IX

V

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАСВОЄННЯ ПРЕДМЕТУ В МЕЖАХ ПРОГРАМИ

Назва дисципліни

1

Будівельні матеріали

2

Опір матеріалів

3

Будівельна механіка

4

Дослідження будівельних конструкцій на ЕОМ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва розділу

Кількість тем

Розподіл годин, денна/заочна форма навчання

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Навчальна практика

Самостійна робота

Всього

1

Деревина та пласт­маси як будівельні матеріали. Основи розрахунку дере­в’яних та плас­тмасо­вих констру­кцій та їх з’єднань

6

12/4

4/-

10/-

-

-

18/40

44

2

Виготовлення, екс­плуатація та еко­но­міка конструкцій з дерева та пласт­мас

2

4/-

2/-

-

-

-

4/10

10

3

Огороджуючи конст­рукції будівель та споруд.

1

2/1

-

2/1

-

-

12/14

16

4

Плоскі суцільностін­часті конструкції

4

8/2

-

8/4

-

-

20/30

36

5

Плоскі наскрізні конструкції

2

4/1

6/3

-

-

26/32

36

6

Просторові конс­тру­кції з дерева та пласт­мас

2

4/-

-

2/-

-

-

14/20

20

1.  ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

1.1.  ЛЕКЦІЇ

Похожие материалы

Информация о работе