Проектування панелі-оболонки прогоном 18м для двопрогонового одноповерхового промислового будинку (Розрахунково-конструктивний розділ дипломного проекту), страница 2

hf,3-4áМ/ z0*(х+4*а1)*Rb*gb2,

де х—відстань від робочої поверхні анкера робочої арматури діафрагми до розглянутого перетину (див. мал. 1);  а1 -  відстань по горизонталі від осі робочої арматури діафрагми до подовжньої грані панелі на опорі;

hf,3-4=

що менше прийнятої товщини 5 ; умова  задовольняється.

Перевіряємо достатність товщини оболонки на умовні критичні напруження стиску по формулі:

hf,4-5á

де L0f - розрахунковий проліт оболонки, дорівнює відстані у світлі між вутами (див. мал. 2); Mn0 - згинаючий момент від нормативних навантажень у середині прольоту при gf =1; y0 I - відстань від центра ваги приведеного перерізу панелі до осі оболонки.

Геометричні характеристики приведеного перерізу посередині прольоту панелі (мал. 1):

a=Es/Eb=1,9*105/(0,29*105)=6,55;

aI=1,7*105/(0,29*102)=5,86;

площа приведеного перетину бетону

Аred=A+a*Asp+a I*A Is=2091+6,65*15,2+5,86*0,196*10=2192 cм2;

де А=294*3+2*37*9/2+10*10*2+2*6*3,3/2+2*84*2=2091 cм2;

AIs=1,962 (10Æ5 Вр-І); Аsp=15,2 cм2(4Æ22 А-IV);

значенням  AIs через малість зневажаємо; статичний момент площі приведеного перетину щодо нижньої грані (I-I, мал. 1, б)

Sred=SAi*yi=294*3*98,5+37*9*92,5+10*10*2*5+6*3,3*10,1+2+82*4*51+

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

+6,55*15,2*5=152700 см4.

cм2;

Рис. 1. Розрахункові схеми панелі-оболонки КЖС

а-схема 1 навантаження панелі повного рівномірно розподіленого навантаження і схема 2 –

з  навантаженням на половині прольоту ліворуч; б - поперечний розріз панелі в середині

прольоту.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

відстань від нижньої грані до центра ваги перетину

y0=Sred/Ared=152700/2192=69,6;

момент інерції приведеного перетину щодо осі, що проходить через центр ваги перетину

Ired=S*(Ii + Ai*y2i)= 29433/12+294*3*28,92+37*93/12+ +37*9*22,92+2*10* *103/12+10*10* 64,62+6* 3,33/12+6* 3,3* 582+2* 4* 823/12+2* 4* 82* 18,62+6,55* 15,2* 64,62=2421 308 4 » 2,42*106 4.

Відстань до верхньої і нижньої границі ядра перетину від центра ваги приведеного перетину

r= Ired/Ared*y0=2421308/2192*69,6=15,9cм;

rinf= Ired/[Ared*(h-y0)]= 2421308/[2192*(100-69,6)]=36,4cм;

Перевіряємо товщину оболонки hf,4-5 по формулі

hf,4-5=0,8*220*

таким чином, прийнята товщина оболонки 3  за умовами міцності і стійкості достатня.

 Розрахунок арматури в торці плити.

Визначаємо розрахункове зусилля Nt у торцевій арматурі по формулах (приймається більше з двох значень)

де  g -  розрахункове навантаження від ваги панелі на 1 м2; bs -  відстань між осями робочої арматури діафрагм; 2000 - опір відриву при зніманні панелі з форми.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Площа перетину торцевої арматуриАs,t класу А-ІІІ, Rs=365 МПа (при d>10мм)

приймаємо розрахунку Nt2

 Розрахунок діафрагм на дію поперечної сили.

 Значення Q=114 кH. З урахуванням впливу згинаючого моменту розглянемо перетин, розташований на відстані 1 м від осі опори. У цьому перетині h0=26,7, z0=24,4 , tnj=0,19, товщина діафрагми b'=10 cм, Rbt=1,2 МПа. Зусилля в цьому перетині:

Q0= 114-12,85*1=101 кН;

М=114-12,85*12/2=108 кН*м.

Визначаємо частину поперечної силиQd, сприйману діафрагмами, по формулі

де j - кут нахилу осі оболонки; при цьому повинно дотримуватися умова

Qd=101-0,19*108/0,244=17 кН;

перевіряємо умову :

17000/(2*10*26,7) =31,8 Н/2<0,5*1,2*(100)=60 H/2,

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата