Проектування панелі-оболонки прогоном 18м для двопрогонового одноповерхового промислового будинку (Розрахунково-конструктивний розділ дипломного проекту), страница 4

визначається методом граничної рівноваги. Перевірку рекомендується  виконувати при наступних схемах навантаження:  навантаженню по всій поверхні оболонки; при тимчасовому(сніговому) навантаженню на половині прогону; при навантаженні діафрагм зосередженими навантаженнями від підвісних кранів; при навантаженні зосередженими навантаженнями від стійок ліхтаря та ін.   

Перераховані навантаження враховують у найменш сприятливих сполученнях, як, наприклад:  постійна + повний сніг, постійна + сніг на половині прольоту, постійна + сніг + крани,    постійна + підвісні крани (у найбільш невигідному їхньому розташуванні) і т.д.

Розрахунок оболонки виконуємо на повне рівномірне завантаження і при сніговому навантаженні на половині прольоту (див. мал.1, а).

Розрахунок оболонки при рівномірному навантаженні по всьому прольоту. Максимальне «згинаюче навантаження» qi , оболонки, що передається на діафрагми, визначається по формулі:

qi,max=qm-

де qm — розрахункову рівномірно розподілені навантаження на 1 м2 оболонки з урахуванням її ваги (без врахування діафрагм); f0,max – розрахунковий прогин панелі в середині прольоту при навантаженні 1,4q;   q - еквівалентна по моменту в середині прольоту розрахункове рівномірно розподілене навантаження на 1 м2 з урахуванням ваги панелі; qp вертикальне навантаження на 1 м2, еквівалентне  по нормальній силі, що виникає в оболонці від попередньої напруги панелі; x - коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу сил стиску в оболонці.

Те ж, мінімальне  “згинаюче навантаження”:

qi,mіn=qm-

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Визначаємо значення величин, що входять у формулу. У розрахунку приймається коефіцієнт натягу gsp =1,1. У цьому випадку рівнодіюча зусиль натягу Ро2=(ssp+slos)*Asp= (585—124) (100)* 15,2= 701*103 Н=701 кН.

Обчислюємо вертикальне навантаження на 1 м2, еквівалентнe по нормальній силі, що виникає в оболонці від попередньої напруги панелі, по формулі:

коефіцієнт x, враховуючий нерівномірність розподілу сил стиску в оболонці,

x=bIf* hIf*yI0*z0/Ired;

x=294*3*28,9*93,5/(2,42*106)=0,988<1 (при x<1 приймають x=1).

Граничне значення q:

qlim=8*Asp*Rs*z0/b0*L20;

qlim=

що більше (g+p) =4508 Н/м2.

Якщо Es=1,9*105 МПа, a= Es/ Eb= 1,9*105/( 0,29*105)=6,55;

Аb0=294*3=882 cм2, Qsp=585 МПа і Qlos= 124 МПа визначаємо прогин

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

панелі на початку плинності арматури діафрагм по формулі

Підставляючи значення, обчислюємо

Обчислюємо максимальний прогин  f0,тах при навантаженні 1,4q:

f0,тах =fT-(fT-fp)*,де fp – прогин (вигин) від сил обтиснення, рівний:

Підставляючи у формулу  значення обчислених величин, визначимо f0,тах

f0,тах =12,4-(12,4+4,03)*

Знаходимо місцеве навантаження qт, прикладену до оболонки

Qт=4508- Н/м2,

де 103500-маса панелі, Н (за завданням); 40 Н/м2-приблизно розрахункове навантаження від заливання швів; 2500*(10) Н/м3-щільність бетону; 1,1-коефіцієнт надійності по навантаженню для власної ваги оболонки.

Підставляючи отримані дані у формулу , знайдемо qi, max

qi, max=4493 - (1 — 7,6/93,5)* (4508 — 1570)* 0,988 = 1826 Н/м2.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Розрахунок оболонки при нерівномірному завантаженні (сніг на половині прольоту ліворуч, мал. 1, а).

Розрахункове снігове навантаження зліва-р=980 Н/м2 (Па), постійне навантаження по всьому прольоті q=3528 Н/м2  Відношення g=p/q=980/3528==0,278; усереднене навантаження qc=3528+0,5*980=4018 Н/м2.

Згинаюче навантаження для лівої половини прольоту визначаємо також при gsp=1,1. При цьому значення qр, fр, qlim, ft приймаємо по раніше обчислених значеннях.

Розрахунковий прогин f0,max по формулі :

Розрахункове згинаюче  навантаження qi,g, для лівої, навантаженої снігом половини прольоту, визначається по формулі

qi,g=

те ж, для правої половини прольоту (без снігу)

qi,d=

де g=p/g; при визначенні f0,max  і  qp  приймають gsp=1,1, а при обчисленні    

f0,min  і qpgsp=0,9; у формулах для  f0,maxf0,min  і   навантаження q  заміняється на усереднену qc=g+0,5*p

f0,тin =fT-(fT-fp)*

Підставляючи отримані дані , вважаючи, що qm,g=3185 Н/м2, обчислимо

qig=

=2080 Н/м2.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата