Характеристика механізмів та принцип роботи спеціальної машини 335 класу, страница 6

1.  Опорні конспекти, які складають студенти самостійно. Такі опорні конспекти допомагають систематизувати навчальний матеріал, активізувати зорову та слухову пам"ять студентів.

Кожному студенту пропонуємо скласти питання до теми, яку вивчають. Питання можна класифікувати за складністю, та після перевірки викладачем включити до екзаменаційних білетів або тестів.

Одним із ефективних способів запам'ятовування складного матеріалу при вивченні механізмів швейних машин човникового стібка є зведення в таблицю переліку деталей відповідних вузлів та механізмів з теоретичним дослідженням структурної схеми.

4. Робота в малих групах. Такий вид роботи може бути ефективним тільки за відповідних умов. По-перше, чисельність груп не повинна перевищувати 5 студентів. По-друге, при комплектуванні груп необхідно враховувати ступінь підготовленості студентів до обговорення відповідної теми чи питання. Завдання кожній групі бажано давати рівнозначні за складністю. За певний час (10-15 хв.) кожна група обговорює визначену проблему і вибирає, хто із групи доповідає (решта студентів підгрупи можуть доповнювати). Доповідача може визначати також і викладач, так як важливо, щоб це був студент, який має середню чи нижчу успішність, з метою активізації пасивних студентів. Перед кожною групою ставиться задача: студенти, які мають високий рівень знань, повинні надати допомогу студентам , які входять до складу цієї малої групи. Таки»* чином ті, хто пояснює, набуває практики навчати (сам в цей час закріплює знання), інші ж в такий спосіб навчаються вирішувати проблему та водночас промовляти почуте. В процес обговорення розглянутих питань важливо залучати студентів усіх малих груп.

Обговорюючи визначену проблему однієї підгрупи, студенти інших підгруп зобов'язані уважно слухати, задавати питання, проявляти особисту активність, що враховується в оцінюванні навчальної роботи кожного студента. Необхідно звернути увагу на ще одну важливу умову - студенти повинні ознайомитися із навчальним матеріалом на випереджаючому етапі (якщо вивчається матеріал нової теми).

Запропоновані форми роботи можуть бути також доцільними на етапі навчання, коли необхідно підвести підсумки, систематизувати вивчений матеріал певного модуля на узагальнюючій лекції.

З метою остаточної систематизації отриманих знань з питань будови та призначення човникових машин, рекомендуємо скласти таблицю, яка включає такі дані.

Така таблиця допоможе швидко порівняти призначення та конструктивні особливості машини човникового стібка між собою, що сприятиме чіткішому засвоєнню навчального матеріалу.

Завдання лабораторної роботи №6 допоможуть набути вміння та навички регулювання механізмів машин човникового стібка. Виконані практичні завдання можна оцінити за розробленими критеріями. Рівень знань та умінь оцініть за тестовими питаннями в трьох рівнях складності, що поміщені в кінці лабораторної роботи.

Остаточну оцінку рівня засвоєння навчального матеріалу третього модуля здійсніть за допомогою тестових питань до модуля 2/3 , які поміщено в кінці навчального посібника.

Рекомендована література

1.  Антонов Г.К., Новикова А.И., Антонов А.Г. Устройство и ремонт бьітовьіх швейних и вязальньїх машин. Учебн. для ПТУ. – М: Легпромбьітиздат, 1990. – 272 с.

2.  Вальщиков Н.М. и др. Оборудование швейного производства. – М.: Легкая индустрия, 1977. - 520 с.

3.  Горохов И.К., Воронин Е.И. Справочник по швейному оборудованию М.: Легкая индустрия, 1981.

4.  Исаев В.В., Франц В.Я. Устройство и ремонт швейних машин: Учебн. пособие. – М: Легкая и пищевая промьішленность, 1982. – 320 с.

5.  Флерова Л.Н., Золотцева Л.В. Технология и оборудование швейно-трикотажного производства. – М.: Вьісшая школа, 1986. – 255 с.

6.  Основьі швейного производства /Под ред. Г.Л.Трухана. – К.: Радянська школа, 1963. – 204 с.