Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Обладнання та технологія швейного виробництва" (Розділ "Конструювання та моделювання швейних виробів"), страница 2

Шкала оцінювання

Вимоги до знань та умінь студентів

1

2

Відмінно

Студент має глибокі системні знання з основ конструювання, моделювання та розкроювання швейних виробів, виявляє творчий підхід при розробці моделей одягу та їх моделюванні з урахуванням особливостей зовнішності споживача виробу, якості матеріалу, елементів оздоблення тощо. Легко, швидко і вірно розробляє викрійки, виконує крій певної моделі одягу. Добре володіє методикою технічного моделювання швейних виробів. Регулярно знайомиться з сезонними тенденціями моди, використовує додаткові джерела інформації. Всі розрахунково-графічні завдання виконує в межах визначених норм навчального часу. Виконувані роботи відзначаються високою самоорганізацією, систематичністю, охайністю, творчістю та високим рівнем якості.

Добре

Знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал при вирішенні практичних завдань, вміє узагальнювати та система­ тизувати інформацію, викреслювати основи плечових та поясних жіночих виробів, самостійно, майже без помилок, здійснює моделювання та крій швейних виробів. Охайно, якісно виконує практичні завдання. Індивідуальна проектно-технологічна діяльність здійснюється студентом на належному рівні, але має незначні помилки. Студент швидко виправляє недоліки у роботі під час консультації. Практичні завдання виконує в межах норм визначеного часу.

Задовільно

Студент виявляє знання і розуміння основних положень етапів конструювання швейних виробів, здатний виконувати моделювання після відповідної консультації та обговорення елементів та етапів технічного моделювання моделей одягу. Знає, але не осмислює, теоретичний матеріал курсу. Без допомоги викладача слабо орієнтується у пошуку інформації та способів моделювання зразків одягу. Під час виконання практичних завдань студент припускається помилок, але в цілому виконувана робота має завершений, логічний, змістовний характер, відповідає вимогам курсу. В окремих випадках допускає порушення норм навчального часу.

Не задовільно

Студент знає менше половими навчального матеріалу, здатний відтво­рювати його не в повному обсязі. Слабо розуміє сутність основних понять та розрахунково-графічних робіт. З допомогою викладача та одногрупників виконує елементарні завдання точно за зразком без конструктивних та декоративних ускладнень. Не встигає викреслювати викрійки в межах відведеного навчального часу. Допускає значні недоліки при виконанні практичних завдань та оформленні звітної робіт. Графічні роботи містять велику кількість грубих відхилень від установлених показників якості.

Асистент кафедри

професійної освіти                                                                     Т.М. Борисова


Рецензія

на комплект комплексної контрольної  роботи з курсу

„Обладнання та технологія швейного виробництва”

для спеціальності 6.010100 „Трудове навчання”

Важливим чинником професійного становлення майбутніх вчителів освітньої галузі „Технологія” є формування психолого-педагогічних, методичних, спеціальних та інших професійно-значимих знань, умінь та навичок. Рівень технологічної підготовки з розділу “Конструювання та моделювання швейних виробів” виступає одним з якісних показників професійної готовності вчителів трудового навчання (обслуговуючої праці) до майбутньої педагогічної діяльності.

Розроблений пакет тестових завдань з даного курсу спрямований на виявлення теоретичних знань та перевірку практичних умінь з конструювання та моделювання швейних виробів, що пройшли випробування часом.

Перелік тестових завдань та практичних робіт студентів, внесених до контрольної роботи, узгоджується з робочою програмою навчальної дисципліною „Обладнання та технологія швейного виробництва”. Згідно методичних рекомендацій до підготовки та проведення практичних занять з даного курсу студенти опанували термінологію, методику вимірювання тіла людини, методики конструювання плечових, поясних жіночих швейних виробів, конструювання комірів, а також ознайомилися з методами технічного моделювання жіночого та дитячого одягу. Завдання контрольної роботи дозволяють виявити дані навички студентів.