Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Матеріалознавство швейного виробництва"

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКА

Затверджую

Ректор Полтавського державного

педагогічного університету

імені В.Г. Короленка

____________проф. В.О.Пащенко

„___” ___________________2007 р.

П А К Е Т

комплексних контрольних робіт з курсу

Матеріалознавство швейного виробництва

для спеціальності

6.010103 Технологічна освіта

    Узгоджено:                                                              Схвалено на засіданні

Завідувач кафедри                                                  кафедри професійної освіти

теорії та методики

технологічної освіти                                              „18” вересня 2007 р.

                                                                                 Протокол №  4

                                                                                 Завідувач кафедри

_________доц. Титаренко В.П.                             _______ст. викл. Алік Н.А.


А Н О Т А Ц І Я

Пакет комплексної контрольної роботи з курсу „Матеріалознавство швейного виробництва” передбачає перевірку якості засвоєння студентами І курсу теоретичних відомостей змістовних модулів та проведення досліджень по визначенню будови та властивостей тканин, асортименту текстильних матеріалів.

Пакет містить:

-  дві рецензії на розроблені контрольні завдання;

-  пояснювальну записку, що включає орієнтовні норми оцінок знань, умінь і навичок студентів з курсу “ Матеріалознавство швейного виробництва”;

-  зміст дисципліни у формі типової навчальної програми;

-  робочу навчальну програму з визначенням тем та форм організації навчання студентів;

-  30 варіантів контрольних робіт, які складаються з теоретичних та практичних завдань.

Оцінка успішності виконання контрольної роботи виставляється на підставі перевірки письмових робіт студентів, правильності відповідей на теоретичні запитання, виконанні опису зразків та схематичного зображення видів переплетень.


Пояснювальна записка

Програмою курсу „Матеріалознавство швейного виробництва” передбачено підготовку студентів до педагогічної діяльності в середній школі на високому політехнічному рівні, а саме до організації навчальної діяльності учнів використовуючи принципи науковості, доступності, наочності, посильності.

Метою такої підготовки є набуття студентами знань з основ матеріалознавства швейного виробництва для здійснення високо професійної майбутньої педагогічної діяльності, та формування  розумового, естетичного, емоційного, творчого розвитку особистості учнів.Метою вивчення  дисципліни євироблення у студентів знань і умінь з класифікації текстильних матеріалів, дослідження текстильних матеріалів, їх властивостей, галузі використання та способів одержання.

Завдання дисципліни є забезпечення вивчення студентами матеріалів, які використовуються для виготовлення швейних виробів, прищеплює навички і уміння оцінювати якість матеріалів, раціонально, економно їх використовувати в практичній діяльності, отримані знання служать фундаментом для вивчення технології швейних виробів, конструювання та гігієни одягу.

Програма має на меті залучення студентів до проведення досліджень з метою виявлення переліку матеріалів, що мають найкращі гігієнічні, технологічні, експлуатаційні властивості, оволодіння методами здійснення професійної трудової підготовки молоді.

Комплексні контрольні роботи спрямовані на визначення ефективності розв’язання навчально-виховних завдань курсу “Матеріалознавство швейного виробництва”, рівня технологічної і професійної підготовки студентів І курсу, сформованості теоретичних та технологічних знань, умінь з визначення будови, складу, властивостей волокон, пряжі, ниток, тканин.

Комплексними контрольними роботами передбачено виконання студентами теоретичних та практичних завдань.

Рівень засвоєння прийомів логічного мислення визначатимуть теоретичні завдання на прояв умінь визначати поле зору працівника, зони досяжності, рівень шуму в виробничих та навчальних майстернях, можливість сприйняття оперативної інформації учнями (працівниками) в умовах шуму, визначати раціональну технологічну послідовність виготовлення певного виробу та проектування робочих місць учнів загального та індивідуального призначення згідно навчального завдання.

Виконання студентом теоретичних та практичних завдань визначає рівень його підготовки, як майбутнього вчителя освітньої галузі “Технологія”, здатного успішно організовувати навчально-виробничі процеси та сприяти ефективному поглибленню професійної підготовки молоді на базі навчально-виробничих майстерень у відповідності з діючими навчальними програмами, вести профорієнтаційну і виховну роботу.

Похожие материалы

Информация о работе