Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Матеріалознавство швейного виробництва", страница 2

Комплексні контрольні роботи включають завдання для визначення теоретичного рівня знань та практичні завдання, що спрямовані на виявлення умінь дослідного характеру. При проведенні аналізу зразків різних видів матеріалів студенти проявляють уміння аналізувати, характеризувати, пояснювати, систематизувати та конкретизувати набуті знання.

Рівень розвитку творчих здібностей студентів визначається вмінням підбирати текстильні матеріали, які мають найкращі властивості для виготовлення певного виробу.

Пакет комплексних контрольних завдань містить анотацію, дві рецензії, пояснювальну записку, робочу навчальну програму, зміст дисципліни у формі типової навчальної програми, 30 варіантів контрольних робіт; орієнтовні норми оцінок знань, умінь і навичок студентів з курсу „Матеріалознавство швейного виробництва”.

Оцінка успішності виконання контрольної роботи виставляється на підставі перевірки теоретичних письмових робіт студентів та самостійно виконаного практичного завдання по опису певного асортименту текстильних матеріалів.


Критерії оцінювання знань

Шкала оцінювання

Вимоги до знань та умінь студентів

1

2

Відмінно

Студент має глибокі системні знання з основ матеріалознавства швейного виробництва, виявляє творчий підхід при дослідженні властивостей волокон, матеріалів і т. д. Вміє самостійно здійснювати опис будови та властивостей волокон, розробляти звітну документацію. Має глибокі змістовні знання, добре володіє методикою проведення хімічних, технологічних досліджень. Правильно виконує всі практичні завдання. Виконувані роботи відзначаються високою самоорганізацією, систематичністю, охайністю, творчістю та високим рівнем якості.

Добре

Знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал при вирішенні практичних завдань, вміє узагальнювати та систематизувати інформацію, аналізувати процеси, вироби та робити висновки. Знає основні методи проведення хімічних, технологічних досліджень, самостійно, майже без помилок, застосовує їх під час виконання практичних завдань. Виконувана робота належного рівня якості, але має незначні помилки.

Задовільно

Студент виявляє знання і розуміння основних теоретичних положень з даного предмету. Здатний давати визначення понять, відтворювати значну частину теоретичного матеріалу, але не достатньо осмислено та повно. Слабо орієнтується у змісті практичної роботи. Може порівнювати, проводити вимірювання та ін. дослідження, робити висновки зі значною кількістю помилок. Під час виконання практичних завдань допускає помилки, але в цілому виконувана робота має завершений, логічний, змістовний характер, відповідає курсу.

Не задовільно

Студент знає менше половими навчального матеріалу здатний відтворювати його в незначному обсязі. Слабо розуміє сутність основних понять та наукових положень. Виконує елементарні завдання точно за зразком, здатний проводити вимірювання розрахунки без обґрунтування та висновків. Значну частину завдань виконує з помилками. Звітна документація про результати досліджень містить велику кількість грубих відхилень від установлених показників якості.

Асистент кафедри

професійної освіти                                                                     Т.М. Борисова


Рецензія

на комплект комплексної контрольної  роботи з курсу

„Матеріалознавство швейного виробництва”

для спеціальності

Важливим чинником професійного становлення майбутніх учителів освітньої галузі „Технологія” є формування психолого-педагогічних, методичних, спеціальних та інших професійно-значимих знань, умінь та навичок. Рівень технологічної підготовки з розділу “Матеріалознавство швейного виробництва” виступає одним з якісних показників професійної готовності вчителів трудового навчання (обслуговуючої праці) до майбутньої педагогічної діяльності.