Робоча програма навчальної дисципліни "Технологічний практикум. Ч. 1. Матеріалознавство"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Кафедра теорії та методики технологічної освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної роботи

_____________________ проф. Б.В. Год

«_____»_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПП 02.01.ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ. Ч.1. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

_________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки:

6.010103 Технологічна освіта (технічна та комп’ютерна графіка)

            (шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_________________________________________________________________

                                                                            (назва спеціалізації)

факультет  технологій та дизайну                                                                                               .

                                                                                            (назва факультету)

Полтава – 2012 рік


Робоча програма «Технологічний практикум. Ч. 1. Матеріалознавство» для студентів за напрямом підготовки Технологічна освіта. „29” серпня, 2012 року 10 с.

Розробник: Титаренко В.П., професор кафедритеорії та методики технологічної освіти

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та методики технологічної освіти

Протокол від “30” серпня 2012 року №  1

Завідувач кафедри теорії та методики технологічної освіти

_______________________ (проф. Титаренко В.П.)

“ 30” серпня  2012 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 6.010103 Технологічна освіта

Протокол від.  “30”серпня 2012 року №  1

“30” серпня 2012 року      Голова _____________ (проф. Цина А.Ю.)

Ó В.П. Титаренко, підготовка, впорядкування, 2012

Ó ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012

_______________________________________________________________________

Відомості про перезатвердження робочої програми:

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

1.  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0101 Педагогічна освіта

Нормативна

Напрям підготовки

6.010103

Технологічна освіта

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

І-й

І-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання «Асортимент текстильних матеріалів»

Семестр

Загальна кількість годин - 72

І-й

І-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

12 год.

2 год.

Практичні, семінарські

- год.

- год.

Лабораторні

16 год.

8 год.

Самостійна робота

44 год.

62 год.

Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -  28/44

для заочної форми навчання - 10/62

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів знань і умінь класифікації текстильних матеріалів, дослідження текстильних матеріалів, їх властивостей, галузі використання та способів одержання.

Похожие материалы

Информация о работе