Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність 8.010103 «Технологічна освіта». Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр, страница 2

Даний курс розрахований на слухачів, які мають вищу освіту і ознайомлені із основами управлінської діяльності. Специфіка курсу полягає у розкритті еволюції зарубіжної управлінської думки, історико-теоретичних основ розвитку менеджменту в сфері освіти України Увага зосереджується на моделях керування в сучасній освіті, ролі само менеджменту у розвитку особистості вчителя. Висвітлюються особливості управлінської діяльності у школах нових структур.

Правові основи діяльності вищої школи (54 год.)

Метою вивчення курсу «Правові основи діяльності вищої школи» полягає в забезпеченні опанування магістрантами теоретичних питань курсу, основних юридичних термінів, нормативно-правових актів, у формуванні практичних навичок для безпосередньої участі в діяльності вищої школи.

Навчальний курс «Правові основи діяльності вищої школи» викладається для магістрів всіх спеціальностей. Введення цього курсу є надзвичайно актуальним, оскільки відносини у сфері освіти мають складний і багатоплановий характер. Відповідно до цього в Україні склалася певна і відносно уособлена система нормативно-правових актів, що їх регламентують. Значення цих відносин для суспільства, держави та особи, а також кількість і системність чинних нормативно-правових актів, що їх регулюють, дають підстави для висновку про формування в Україні нової галузі законодавства – освітнього законодавства України.

Окремою частиною цієї галузі є нормативно-правові акти, що регулюють діяльність вищої школи. Це акти стосуються не лише суто педагогічних відносин, пов'язаних з навчанням та вихованням, але відносин управлінських, трудових, фінансових, майнових та ін., що пов'язані із забезпеченням навчання та виховання студентів, діяльністю професорсько-викладацького складу тощо.

Менеджмент загальноосвітніх закладів (54 год.)

Програма складається з 3-х розділів «Менеджмент як наука і мистецтво управління», «Стратегічний менеджмент у роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу», «Особистість менеджера освіти» (54 год.: 20 – лекційних, 34 – самостійних).. Метою цих видів навчальної діяльності є забезпечення магістрантів пакетом матеріалів, необхідних для здійснення управління закладом на початковому етапі, та оволодіння ними технологією самоменеджменту, що дозволить забезпечити ефективне особистісне та професійне зростання майбутнього менеджера.

Комп’ютерні інформаційні технології в освіти, науці (54год.)

Необхідність включення цього курсу освітньо-професійної програми магістрів зумовлена швидким розвитком сучасних інформаційних технологій, їх проникнення у різні сфери діяльності людини, зокрема сферу науки та освіти.

Метою програми є поглиблення знань майбутніх магістрів з основ інформатики і сучасних методів програмування, а також ознайомлення їх з тими загальновживаними макетами програм, які не вивчалися в нормативному курсі інформатики. Програма передбачає набуття магістрантами практичних навичок і умінь у використанні ПЕОМ новітніх модифікацій у навчальному процесі та науковій роботі.

Програмою передбачено 6 годин лекцій, 10 годин лабораторних занять, 4 години практичних занять, 34 години самостійної роботи в лабораторії ЕОМ. Основні розділи програми: «Технологія основ інформатики та ЕОМ», «Завдання, можливості та перспективи комп’ютеризації системи освіти», «Формування комп’ютерної грамотності вчителя і науковця», «Застосування комп’ютерних систем».

Актуальні проблеми сучасного машинознавства (162 год.)

В процесі засвоєння навчального курсу студенти – магістранти поглиблюють знання в галузі машинознавчих аспектів технології конструкційних матеріалів, опору матеріалів, теорії механізмів і машин, деталей машин, гідравліки і теплотехніки. Практичні заняття мають на меті удосконалення навичок і умінь, самостійних проектно-конструкторських розробок елементів машинної техніки, які виконують функції приводу, обробки, управління, контролю і регулювання, організації технологічних процесів. Для підготовки курсу для магістрантів використовуються новітні університетські підручники, академічні видання, монографії тощо.