Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність 8.010103 «Технологічна освіта». Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр, страница 4

Історія трудового навчання в Україні (108 год.)

Мета курсу – сформувати у майбутніх педагогів – магістрів знання з історії розвитку трудового навчання в Україні. Під час навчання студенти повинні оволодіти принципом історизму в ході аналізу і оцінки досягнень в трудовому навчанні на різних етапах розвитку держави. Зміст курсу базується на знаннях, одержаних студентами при вивченні таких дисциплін, як теорія та історія педагогіки, теорія, методика трудового і професійного навчання, учбово-матеріальна база, організація прикладної та технічної творчості учнів. З метою більш поглибленого розуміння питань що вивчаються в програму включені екскурсії.

Перспективи розвитку профорієнтаційної роботи у молодіжних колективах: консультативний тренінг (108год.)

Під час викладання курсу важливо не тільки ознайомити студентів з сучасною профорієнтаційною проблематикою, але й забезпечити позитивну зацікавленість до науково-практичної роботи в цьому напрямку. Програма передбачає ознайомлення з структурою системної побудови профорієнтації, науково-методичними розробками і дослідженнями в області теорії і практики профорієнтації. На практичних заняттях студенти отримають уміння і навички з аналізу сучасного досвіду теоретичної і практичної розробки основних напрямків профорієнтаційної проблематики, організовують її самостійну наукову і методичну розробку.

Вища освіта і Болонський процес (54 год.)

Шляхи модернізації вищої освіти України співзвучні загальноєвропейським підходам. Положення Болонської декларації повною мірою запроваджені у вищих навчальних закладах України. Загалом важливими критеріями вищої освіти в межах Болонського процесу є якість підготовки фахівців, відповідність Європейському ринку праці, посилення конкурентоспроможності вищої освіти. Всі ці проблеми розкриває магістрантам навчальний курс «Вища освіта і Болонський процес».

Теорія і методика викладання у вищих та спеціальних навчальних закладах з курсів (за вибором магістранта) ( 270 год.)

У програмі розкривається зміст теорії та методики викладання у вищих та спеціальних навчальних закладах на прикладі курсів «Психологія технічної творчості», «Філософія праці і техніки», «Історія техніки і розвитку праці в Україні» або за іншими можливими дисциплінами.

Курси спрямовані на озброєння майбутніх педагогів-магістрів теоретичними і практичними знаннями необхідними для роботи асистентами у вищих навчальних закладах ІІ-ІУ рівні акредитації. На лекційних заняттях розглядаються питання побудови навчальних програм і навальних посібників, характеру та змісту роботи викладача з організації, планування та матеріального забезпечення викладання одного з курсів. Лабораторні заняття мають на меті складання магістрантами робочих програм з курсів, оформлення навчальних посібників, підготовку до занять. Практичні заняття мають на меті формування навичок у проведенні і пробних занять за розробленими курсами. Власні методичні розробки студентів мають пройти дослідно-експериментальну перевірку в ході проведення науково-педагогічної практики.

У. Науково-практична підготовка магістра

Науково-практична підготовка магістра-викладача технічних дисциплін забезпечується в процесі виконання ним індивідуальної науково-дослідної теми під керівництвом наукового керівника, а також під час проходження науково-педагогічної практики на кафедрі.

Результаті наукової роботи студента-магістранта періодично доповідаються на засіданні кафедри, оформляються у вигляді магістерської випускної роботи, яка захищається в Державній екзаменаційній (кваліфікаційній) комісії.