Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність 8.010103 «Технологічна освіта». Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_________________М.І. Степаненко

«____»_____________2010 р.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

вищої освіти за професійним спрямуванням

0101 Педагогічна освіта

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Спеціальність 8.010103 «Технологічна освіта»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр


1. Загальні відомості

1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» здійснюється на основі базової вищої освіти (бакалавр) або повної вищої освіти (спеціаліст) з метою поглиблення знань і умінь в галузі фундаментальних (базових) наукових дисциплін із професійного спрямування.

2. Магістр за професійним спрямуванням 0101 «Педагогічна освіта» зі спеціальності «Технологічна освіта» може використовуватися на посаді вчителя трудового навчання у середніх загальноосвітніх і професійних навчальних закладах всіх типів, а також викладача (асистента) у вищих навчальних закладах І – ІІІ рівнів акредитації.

3. Магістр – викладач технічних дисциплін може також працювати в науково-дослідних і науково-методичних установах на посадах, які потребують поглибленої фахової підготовки, досвіду та навичок самостійної творчої та наукової роботи у відповідній галузі знань.

З випускників магістратури формується резерв кандидатур для зарахування до аспірантури.

ІІ. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до магістрів зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»

1. Магістр – викладач технічних дисциплін повинен володіти знаннями, вміннями та навичками, які необхідні для професійної діяльності підвищеного рівня.

2. Магістр – викладач технічних дисциплін повинен бути підготовленим для проведення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі теорії і методики трудового навчання.

3. Магістр – викладач технічних дисциплін повинен вільно орієнтуватися у сфері соціально-політичного та економічного розвитку України в контексті світового історичного процесу, усвідомлювати свою професійну та соціальну функцію.

ІІІ. Структура освітньо-професійної програми підготовки магістрів із спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»

Термін навчання 1 рік (з поєднанням виконання освітньо-професійної програми освітньо-кваліфікаційного рівня 8.010103 – магістр).

1. Гуманітарна та соціально-економічна підготовка забезпечується в процесі вивчення таких дисциплін:

Філософія                                                                         - 54 год;

Іноземна мова                                                                    -72 162год;

Менеджмент в освіти                                                      - 54 год;

Правові основи діяльності вищої школи                      - 54 год;

Менеджмент загальноосвітніх закладів                        - 54 год.

2. Цикл природничо-математиних дисциплін забезпечується в процесі поглибленого вивчення таких предметів:

Комп’ютерні інформаційні технології в освіти, науці           - 54 год;

Актуальні проблеми сучасного машинознавства                   - 162 144год;

Перспективи розвитку сучасного виробництва                      - 162 144год;

Основи наукових досліджень                                                   - 54

3. Цикл професійно-орієнтованої підготовки:

Педагогіка вищої школи                                                           - 72 год;

Психологія вищої школи                                                          - 72 год;

Теорія і методика викладання технічних

і спеціальних дисциплін у навчальних

закладах ІІ та ІІІ ступенів                                                          - 108 год;

Історія трудового навчання в Україні                                     - 108 72год;

Перспективи розвитку профорієнтаційної

роботи у молодіжних колективах:

консультативний тренінг                                                          - 108 54год.

Вища освіта і Болонський процес                                            - 54 год;

Теорія і методика викладання у вищих

та спеціальних навчальних закладах з курсів

(за вибором магістранта)                                                           - 270252 год.

ІУ. Анотації програм навчально-наукових дисциплін фундаментального (базового) та професійно-орієнтованого циклу.

Філософія (54год.)

У процесі засвоєння навчального курсу студенти-магістранти поглиблюють знання в галузі філософських аспектів певних наук. Курс орієнтований також на підготовку майбутніх магістрів до вступних випробувань до аспірантури.

Філософія як єдність світогляду та методології є відкритою для спеціаліста в будь-якій галузі науки. Курс має за мету розкрити кругозір магістранта, активізувати його творче мислення, сприяти формуванню професійної майстерності. Він допомагає магістранту самостійно поновлювати знання, орієнтуватися в стрімкому потоці наукової інформації, прищеплює навички дослідницької роботи.

Іноземна мова (72год.)

Навчальний курс з іноземної мови передбачає практичне оволодіння магістрантами навичками розмовної мови, розвиток уміння користуватися іншомовною літературою із спеціальності та іншими джерелами інформації, а також вироблення навичок в анотуванні та реферуванні текстів іноземною мовою. За змістом і методикою проведення навчальні заняття з іноземної мови зорієнтовані також на підготовку майбутніх магістрів до складання вступного екзамену до аспірантури.

Менеджмент в освіти(54 год.)

Похожие материалы

Информация о работе