Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність 8.010103 «Технологічна освіта». Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр, страница 3

Перспективи розвитку сучасного виробництва (162 год.)

Курс, який читається в магістратурі, повинен допомагати студентам уявити процес сучасного виробництва як органічну цілісність і підготування їх тим самим до набуття політехнічної освіти учнів. Курс передбачає систематизацію та поглиблення знань магістрантів у конкретних галузях (матеріалознавства, технології машинобудування або технології легкої промисловості в відповідності за отриманим напрямком сучасного сільськогосподарського виробництва, економіки та організації виробництва). Практичні і лабораторні заняття, які доповнюють теоретичний матеріал допоможуть освоїти методику розробки технології і організації виробництва проектно-конструкторських розробок елементів машинної техніки створених магістрантами під час вивчення курсу «Перспективи розвитку сучасного виробництва».

Педагогіка вищої школи (72 год.).

Інтегрований курс «Педагогіка вищої школи» є логічною складовою програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для всіх спеціальностей. Він завершує цикл педагогічних дисциплін і логічно пов'язаний на міждисциплінарному рівні з попередніми дисциплінами педагогічного, психологічного та ін. змісту. Курс спрямований на оволодіння студентами понять: «педагогіка вищої школи», «дидактика вищої школи», «теорія виховання у вищій школі», «компаративна педагогіка вищої школи», «суб’єкт-суб’єктні  виховальні відносини», «людино центризм», «тьюторство», «фасилітація» та ін.

Основною метою навчальної дисципліни є оволодіння магістрантами знаннями в галузі теорії і практики педагогіки вищої школи, набуття компетенцій педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі щодо виконання професійних обов’язків викладача, проведення науково-пошукової роботи, керівництва проектною діяльністю студентів.

Психологія вищої школи (72год.)

Програма курсу спрямована на вивчення актуальних проблем психологічної науки і цілеспрямоване формування психологічних детермінант навчально-виховного процесу вищої школи. У ній, зокрема, передбачено засвоєння науково-значимого матеріалу про основні психологічні особливості, закономірності і механізми процесу ефективної професійної підготовки у вищій школі спеціалістів високої кваліфікації.

Окреслені конкретні завдання і визначені методи курсу, акцентована увага на формування уміння вивчати індивідуальні та вікові  соціально-психологічні особливості студентів, студентських колективів.

Курс передбачає також вивчення та аналіз психологічних закономірностей навчально-пізнавального процесу студентів (структура навчальної діяльності, особливості сприймання, пам'ять, мислення, мовлення, шляхи засвоєння знань тощо). В розділі курсу «Основи психології виховного процесу у вищому навчальному закладі» розглядаються основні психологічні умови формування особистості студента.

Завершується курс психологічним аналізом діяльності викладача вищої школи.

Теорія і методика викладання технічних і спеціальних дисциплін у навчальних закладах ІІ та ІІІ ступенів (108 год.)

Курс спрямований на вивчення навчальних програм та посібників із технічних і спеціальних дисциплін, їх змісту, ідей та принципів побудови. Ним, зокрема передбачено формування уявлень про характер та зміст роботи викладача з організації, планування та матеріального забезпечення навчального процесу. На лекційних заняттях розглядаються  питання, які узагальнюють досвід навчальної роботи навчальних закладів на основі новітніх досягнень педагогічної та психологічної науки, з урахуванням досягнутого рівня розвитку техніки та технології виробництва. Лабораторно-практичні заняття мають на меті оволодіння методикою підготовки та проведення занять з технічних та спеціальних дисциплін. Обов’язково заняття з викладачем поєднуються з систематичною самостійною роботою у навчальних закладах, де проводиться науково-педагогічна практика.