Механізм зубчастої рейки машини І022 кл. ОЗЛМ, страница 5

2.  За голкою обов'язково повинен бути один ряд зубців (див. рис. 190 а, б, в, г), щоб запобігти гофруванню (припосаджуван-ню) тканини.

Як вже зазначалося, для підйому та опускання лапки може бути використаний ножний пристрій. На рис. 191 зображено один з ва­ріантів ножного підйому лапки.
Рисунок дозволяє скласти уявлення про схему ножного підйо­му лапки з коліиопідйомником 1, що, як правило, застосовується в універсальній швейній машині.

Механізований та автоматичний підйом лапки зменшує обсяг маніпуляційних операцій працюючого, сприяє підвищенню якос­ті виготовлення різного роду швейних виробів.


Питання для самоперевірки

1. Скористайтеся рис. 179, 180, 181, розгляньте рис. 192 і ви­значте, які деталі знаходяться під платформою. Замалюйте таблицю 28 і запишіть свої відповіді до неї.


Тема: Механізм переміщення матеріалів машини 1022 кл. ОЗЛМ.

Мета роботи: закріпити, поглибити знання, отримані при вивченні механізму зубчастої рейки та вузла лапки; вивчити роботу механізму; ознайомитися зі способом змащення деталей механізму; набути почат­кових вмінь з виконання основних регулювань механізму.

Інструменти та обладнання (з розрахунку на одного учня):

1)  зразки:

— машини 1022 кл. ОЗЛМ - 1; 1022-М кл. ОЗЛМ - 1; 97-А кл. ОЗЛМ - 1;

— машина 1022 кл. ОЗЛМ з розрізаним корпусом — 1;

— набір зубчастих рейок — 3; набір лапок — 5;

— клаптики тканини (20x20) — 6;

— викрутки — 3;

2)  динамічні плакати:

— «Конструктивна схема механізму зубчастої рейки» — 1;

— «Кінематична схема механізму зубчастої рейки» — 1;

— «Конструктивна схема вузла лапки» — 1;

3)  площинні плакати:

— «Конструктивна схема машини 1022 кл. О.і. ЇМ» — 1;

— «Конструктивна схема машини 1022—М кл. ОЗЛМ» — 1;

— «Конструктивна схема машини 97—А кл. ОЗЛМ» —   1.

Література

1.  Ісаєв В. В. Обладнання швейних підприємств: Підручник. — М., 1989. - С. 37-41, 54-60.

2.  Кучер В. О., Степура А. О. Обладнання швейних підприємств з основами електротехніки: Навч. посібн.

3.  Інструкції з правил техніки безпеки при виконанні даної лабора-торно-ирактичної роботи.

Теоретичні питання, які необхідно з'ясувати Механізм зубчастої рейки та вузол лапки:

а)  будова та принцип роботи;

б)  змащування деталей механізму;

в)  основні регулювання;

г)  неполадки в роботі механізму.

Порядок виконання роботи

1.  Підготуйте необхідні машини для виконання лабораторно-прак­тичної роботи.

2.  Ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки для проведення лабораторно-практичної роботи.


3.  Підніміть лапку, поверніть махове колесо, перевірте розташуван­ня зубчастої рейки в розрізах голкової пластини.

4.  Поворотом махового колеса підніміть голку у верхнє положення і перевірте, як переміщується зубчаста рейка.

5.  Поверніть головку машини на шарнірних петлях на кришку про­мислового стола, проведіть спостереження за рухом вала вертикально­го переміщення рейки та вала горизонтальних переміщень рейки.

6.  Визначте траєкторію руху зубчастої рейки.

7.  Натисніть на важіль зворотного ходу і подивіться, який рух ви­конує шатун вузла переміщення.

8.  Встановіть зубчасту рейку по висоті щодо голкової пластини згід­но товщини даної тканини (рис. 196).


9. Поверніть головку машини в початкове положення.

10. Замініть лапку, відповідно підібравши її:

а)  до товщини тканини;

б)  до технологічної операції.

11.  Підкладіть два клаптики тканини під лапку і виконайте строчку завдовжки 10 см.

12.  Збільшіть тиск лапки на тканину і виконайте строчку завдовжки 10 см.

13.  Зменшіть тиск лапки на тканину і виконайте строчку завдовжки 10 см.

14.  Проаналізуйте способи з'єднання деталей механізму.

15.  Визначте місця та способи змащування деталей.