Механізм зубчастої рейки машини І022 кл. ОЗЛМ

Страницы работы

Содержание работы

МЕХАНІЗМ ЗУБЧАСТОЇ РЕЙКИ МАШИНИ І022 КЛ. ОЗЛМ

Під час зшивання деталей швейних виробів на універ­сальній машині зубчаста рейка переміщає деталі виробу від пра­цюючого (рис. 174 а). Траєкторія руху зубчастої рейки складна. Щоб краще зрозуміти роботу цього механізму, розкладемо траєк­торію його руху на вектори (див. рис. 174).

Вектор 1 — рейка піднімається угору у вертикальній площині (див. рис. 174 а, 175 а І).

Вектор 2 — рейка переміщується від працюючого у горизон­тальній площині. Разом з нею переміщаються деталі виробу на довжину стібка (див. рис. 174 а, 175 а II).

Вектор 3 — зубчаста рейка спускається донизу під голкову пластину у вертикальній площині (див. рис. 174 а, 175 а III).

Вектор 4 — рейка переміщується під голковою пластиною до працюючого і повертається у початкове положення (див. рис. 174 а, 175 а IV).

Зубчаста рейка може переміщувати деталі виробу (тобто тка­нину) на довжину стібка 5, 4, 3, 2, 1 мм і 0 (див. рис. 174 б).

Виконується закріпка у кінці строчки. У цьому разі зубчаста рейка рухається у зворотному напрямку (див. рис. 174 в).

Механізм зубчастої рейки складається з трьох вузлів. На рис. 176 представлено конструктивну схему трьох вузлів механізму зуб­частої рейки машини 1022 кл. ОЗЛМ.
Перший вузол забезпечує вертикальні переміщення рейки, під­німає і опускає рейку (вектори 1,3 — див. рис. 174 а; рис. 176, 177).

Другий вузол призначений для горизонтальних переміщень рейки: рухає рейку від робочого положення і назад (вектори 2, 4 — див. рис. 174 а; рис. 176, 177).

Третій вузол регулює довжину стібка (див. рис. 174 б) та зво­ротного ходу машини (див. рис. 176, 177).

Якщо натиснути на важіль 1 (див. рис. 175 б) і повернути гай­ку 2, то довжина стібка зміниться.

Коли ж важіль 1 опустити різко у крайнє нижнє положення, то тканина почне рухатися у протилежний бік (див. рис. 175 б) і в кінці строчки буде виконана закріпка.

Будова механізму зубчастої рейки

У машині 1022 кл. ОЗЛМ застосовується механізм перемі­щення матеріалів реєчного типу і складається з трьох вузлів ме­ханізму зубчастої рейки (див. рис. 176, 177) та вузла лапки.

У вузлі вертикальних переміщень рейки на головному валу 27 двома упорними гвинтами закріплюється здвоєний ексцентрик 24, на його ліву частину одягається верхня головка 25 шатуна 6. Попередньо в головку 25 вкладається голковий підшипник 28.

Осьові зміщення головки 25 усуваються пружинним уста­новочним кільцем 29, яке встановлюється в паз ексцентрика 24. Нижня головка шатуна 6 за допомогою гвинта 49 з конусним шарніром з'єднується з коромислом 8 і закріплюється гайкою ЗО (гайка ЗО попереджує вигвинчування гвинта 49). Коромисло 8 вилито разом з валом підйому 4, який утримується в двох цент­рових пальцях 23, 21 закріплених у платформі установочними гвинтами. На лівому кінці вала підйому 4 стягуючим гвинтом 2 кріпиться коромисло 3. На його палець одягається повзун, який вставляється у вилку важеля 19 (див. рис. 177).

У вузлі горизонтальних переміщень рейки до важеля 19 двома притискними гвинтами 31 прикріплюється рейка 1. Важіль утри­мується в двох центрових пальцях 32, 33, закріплених у коро­мислах 17 та 18, які утворюють рамку вала переміщень 16. Для змащування з'єднання важеля 19 та пальців 32, 33 на них одяга­ється фетрова прокладка 34 (див. рис. 177).

На правий ексцентрик одягнена верхня головка 26 шатуна 5 і в її отвір встановлений голковий підшипник.

Осьові зміщення верхньої головки шатуна 5 усуваються пру­жинним кільцем, встановленим у паз правого ексцентрика. Нижня головка 37 шатуна 5 одягнена на вісь 36 рамки 15 і закріплюється упорним гвинтом. На цю ж вісь одягаються вилкові головки ша­тунів 10, 11 (див. рис. 177). Задня головка шатуна 10 з'єднується з головкою коромисла 9 через голковий підшипник і шарнірний циліндричний гвинт 38, який закріплюється гайкою 39.

Передня головка шатуна 11 одягнена на вісь рамки 15. Вісь закріплена у рамці 15 установочним гвинтом. Рамка 15 в процесі роботи машини залишається нерухомою, якщо не потрібно змі­нювати довжину стібка або закріпити строчку.

Рамка 15 вільно одягається на палець 22, закріплений у плат­формі машини установочним гвинтом. Другою точкою опори рам­ки 15 є палець 36, який також закріплений у платформі машини установочним гвинтом. На палець 36 одягнена пружина 40 і уста­новочне кільце 41, закріплене упорним гвинтом. Лівий кінець пру­жини 40 встановлюється в отвір установочного кільця 41, а другий — в отвір 42 осі 35 (див. рис. 177). Під дією пружини 40 рамка 15 намагається повернутися проти годинникової стрілки. Коромисло 9 стягуючим гвинтом кріпиться на валу переміщення 16, який ут­римується в двох центрових пальцях 20 і 43, закріплених на при-ливках машини установочними гвинтами (див. рис. 177).

Похожие материалы

Информация о работе