Механізм зубчастої рейки машини І022 кл. ОЗЛМ, страница 2

Під дією ексцентрика 24 шатун 5 буде переміщуватися у вер­тикальній площині. Якщо шатун 5 (див. рис. 177) піднімається, то шатун 11 повертається за годинниковою стрілкою відносно осі 35. Шатун 10 переміститься від робочого положення і по­верне коромисло 9, вал переміщення 16 і рамку коромисел 17, 18 проти годинникової стрілки. При цьому рейка 1 перемістить тка­нину від робочого положення (див. рис. 177, 174 а, вектор 2).

Розглянемо вузол регулятора довжини стібка та зворотного ходу машини, користуючись рис. 177, 178.

На вісь 35 одягнена нижня головка лапки 44 (див. рис. 177, 178). Верхня головка за допомогою гвинта 45 з циліндричним шарніром з'єднується з важелем 46 (див. рис. 177—178) регулятора довжи­ни стібка. Важіль 46 одягається на палець 47 і кріпиться на прилив-ках рукава машини упорним гвинтом. На переднє циліндричне пле­че важеля одягнена гвинтова втулка 48 (див. рис. 177), на її гвинто­ву частину одягнена рукоятка 12 і нагвинчена регулююча гайка 13. Рукоятка 12 закріплюється жорстко на передньому кінці важеля 46. Буртик гвинтової втулки 48 дотикається до шкали 14, яка закріплює­ться двома притискними гвинтами до стійки рукава машини.


Щоб змінити довжину стібка, наприклад, збільшити, необхідно загвинтити гайку 13 (див. рис. 177, 178). Гвинтова втулка 48 пере­міщається до робочого положення і важіль 46 під дією пружини 40 повертається проти годинникової стрілки. Нова, збільшена довжи­на стібка відповідно до позначень шкали фіксується загвинчуван­ням гайки 13 і установкою важеля 46 у певному положенні.

При повороті важеля 46 проти годинникової стрілки ланка 44 піднімається і повертає рамку 15 (див. рис. 177, 178) проти годин-і тикової стрілки. Внаслідок чого змінюється розташування нижньої головки 37 шатуна 5 і головки шатуна 11. Відповідно величина го­ризонтальних переміщень шатуна 10 збільшується.

Постійні вертикальні переміщення шатуна 5 призводять до збіль­шення довжини стібка. Щоб закріпити строчку, необхідно натисну-ти на рукоятку 12. Важіль 46 повертається за годинниковою стріл­кою. Лапка 44, опускаючись, повертає рамку 15 за годинниковою стрілкою. Лапка також опускається. Шатун 5 рухається угору, як і за прямого ходу рейки. У цьому разі шатун 11 повертається на осі 22 за годинниковою стрілкою. Шатун 10 (див. рис. 177, 178) перемішується у робоче положення. Коромисло 9, вал 16 і рамка, яку утворюють коромисла 17 і 18, повертаються за годинниковою стрілкою, і рейка 1 переміщує тканину у робоче положення. Коли відпускається рукоятка 12, пружина 40 повертає всі ланки у початкове положення.

Регулювання рейки

Регулювання висоти підйому рейки необхідно виконувати при вимкненому електродвигуні. Визначимо послідовність регулюван­ня висоти підйому рейки і скористаємося рис. 179, 180.

Машину необхідно підняти, як показано на рис. 179 а, б. За до­помогою махового колеса зубчасту рейку піднімають угору (вектор 2, див. рис. 174 а). Послабте стягуючий гвинт 2 на коромислі 3 (див. рис. 179 б, 180). Поверніть коромисло 3 проти годинникової стрілки (див. рис. 180 б) на валу підйому 4. Якщо з'ємне коромисло розта­шоване на правому кінці вала 4 (див. рис. 179 б), то при регулюванні висоти підйому рейки потрібно повернути вал 4 з коромислом 6, по­слабивши кріпленя гвинта 2 коромисла 3.

Зубці рейки рекомендують розташовувати на 0,8—1,2 мм вище рівня голкової пластини 1, залежно від товщини матеріалів, що зшиваються. Якщо зшивають товсті матеріали, зубчасту рейку під­німають (див. рис. 179, 180 а).

Положення рейки в пазах голкової пластини регулюють поворо­том вала 16 (див. рис. 177) після послаблення стягуючого гвинта коромисла 9. Якщо рейку 1 необхідно перемістити уздовж платфор­ми, то, крім стягуючого гвинта коромисла 17—18, потрібно послаби­ти контргайки центрових пальців 20 і 43 кріплення валу переміщен­ня 16 в платформі машини і повертаючи центрові пальці, переміс­тити вал уздовж його осі.